Svenska kraftnät ska bredda kraftledningsgatan mellan Horred och Breared. Man vill öka avståndet mellan de
två 400 kilovoltsledningarna. Många markägare och boende längs kraftledningen berörs.

Hylte kommungrupp bjöd in till en tur längs den aktuella sträckan. Så här rapporterar Birgit Jönsson, LRF, från evenemanget:
”Svenska Kraftnät, som ansvarar för det svenska stamnätet, har börjat arbetet med att på sträckan Horred–Breared få ny koncession, tillstånd, för att bredda avståndet mellan de två 400 kV-ledningarna.
Man har tagit fram två korridorer, ca 400 meter breda, för den nya dragningen. Cirka 80 procent av del sju mil långa sträckan går genom skog, produktionsskog, eftersom det är näst intill ogörligt att få tillstånd om det finns något som är så kallat skyddat.

Kommunerna och länsstyrelserna deltar för närvarande i det som kallas myndighetsdialog. Med tanke på det bjöd Hylte kommungrupp in politiker och tjänstemän till en tur där de olika alternativen presenterades. Många bostäder kommer att bli berörda. Oavsett om det är fritidsbebyggelse så är det förfärligt att behöva lämna sin bostad på grund av magnetfält, strålning.

Berörda kommer att bjudas till samråd, troligen under den kommande hösten. LRF och Södra bevakar.

Det finns inga handfasta siffror på hur mycket skog som ska tas i anspråk. Men eftersom ledningsgatan är cirka 50 meter bred, plus så kallade kantträd, så kommer det bli många hundra hektar som tas i anspråk.”

På Svensk Kraftnät finns info om hur de tänkt. https://www.svk.se/natutveckling/stamnatsprojekt/horred-breared/

Göran Åhrén
Kommunikatör LRF Västra Sverige, goran.ahren@lrf.se