Halland har ett 30-tal små vattenkraftverk som producerar el från Laholm i söder till Kungsbacka i norr. De flesta är organiserade i Hallands vattenkraftförening som har ett 70-tal medlemmar. Samtliga kan komma att beröras av den lag som trädde i kraft den 1 januari. Enligt den nya lagen ska tillstånden för alla vattenkraftverk omprövas enligt en nationell plan. Men det står också att Sverige ska utveckla vattenkraften. Det är dock oklart hur detta ska ske, liksom hur myndigheterna kommer att tolka den nya lagen.

– Så långt vi vet har de inte tolkat detta alls. Det står att vi ska utveckla vattenkraften. Men detta att utveckla har de inte tagit till sig, säger Jan-Åke Jacobson som var med och startade Hallands vattenkraftförening. Det är fortfarande mycket den här rivningsdiskussionen, fortsätter han. Att de tycker att man lika gärna kan ta bort detta, för det fyller ingen funktion. Han berättar att Klippans kommun har köpt tre kraftverk bara för att riva dem. Och det finns liknande exempel i Norrland, ibland annat Nordanstigs kommun.

Stor potential för småskalig vattenkraft

– Riksdagens beslut innebär inte rivning, utan man ska ta vara på vattenkraften och utveckla den istället, säger Jan-Åke Jacobson. Det finns en enorm potential i att utveckla den småskaliga vattenkraften, menar han, och därmed öka produktionen av förnyelsebar och klimatsmart el.
– Säg att man kopplar ihop allihop. Då skulle man kunna få en effekt på 1 000 megawatt. Det är nästan lika mycket som två kärnkraftverk. Utvecklar man den småskaliga vattenkraften, istället för att avveckla den, kan den alltså stå för en betydande del av vårt behov av el. Samtidigt som många små skulle få en ökad betydelse som reglerkraft. Om man använder den tekniken, att koppla ihop flera små kraftverk, då borde Svenska kraftnät vara intresserade.

Om mer el produceras lokalt minskar också behovet av dyra överföringsledningar som transporterar elen från övre Norrland ner till södra Sverige där den mesta elen förbrukas. Det skulle alltså spara produktiv skogsmark också.

Små privatägda vattenkraftverk har i regel mycket mindre miljöpåverkan än de stora statliga. Fördelarna ur miljösynpunkt skulle därför tala till små privata vattenkraftverks fördel. Statliga myndigheters tolkning av den nya lagen kommer att visa om man tar hänsyn till samhällsnyttan även i ett lokalt perspektiv, och därmed skapa förutsättningar för privat småskalig produktion av vattenkraft.

Göran Åhrén
Kommunikatör LRF Västra Sverige, goran.ahren@lrf.se