Regionförbundsstyrelsens ambition med dessa möten är i första hand att ge intresserade medlemmar ytterligare kunskap om vad som är på gång att hända inom jordbrukspolitiken men även att använda detta tillfälle till att även samla in synpunkter från medlemmarna som sen i förlängningen blir grund för LRF Hallands fortsatta påverkansarbete.

Motor i diskussionerna var LRFs nationella expert på jordbrukspolitik, Elvira Forsström, som gav alla deltagare en inledande ”lektion” om hur läget är just nu. Ett gott bidrag i diskussionerna gavs också av några av de rådgivare som är verksamma i länet; Anna Aurell från Växa, Carl Dyrendahl och Jonas Nilsson från LRF konsult, samt Danira Behaderovic från Hushållningssällskapet.

Diskussionerna som följde spände över många frågor och det måste uppriktigt konstateras att det i detta skede ger mer frågor än entydiga svar. Det är uppenbart att många delar i den nuvarande politiken ger utrymmer för frågor men att det är mycket svårare att landa i bestämda uppfattningar.

Några av de saker som diskuterades lite mer omsorgsfullt var:

Om det går att utveckla politiken så att det blir större skillnad i förutsättningar mellan aktiva och passiva brukare. Det konstaterades dock att det i så fall måste ske med andra verktyg än med ändringar inom gårdsstödssystemet och att avigsidan då är att vi kan äventyra vår konkurrenskraft jämfört med EU:s övriga medlemsstater.

Det nuvarande förgröningsstödet och systemet med tvärvillkor ska förändras. Hur det bör ske diskuterades. Här råder ännu ganska stor osäkerhet om hur regelverket kommer att se ut men det är klart att frågan kommer att få stor betydelse för många. Det är oerhört viktigt att LRF hela tiden tänker förenkling när detta diskuteras. Det kommer sannolikt att finnas utrymme för ett enskild medlemsstat att själva påverka detta och det är en öppning som Sverige måste använda.

Det finns en stark samsyn kring att på alla vis det är möjligt göra nuvarande miljöstöd ettåriga. Uppfattningen är att det skulle innebära att flera vågade ansöka om detta stöd.

En bred samsyn råder för att budgetutrymmet för startstöd behöver öka. Det diskuterades dock för och emot kring om ett nystartarstöd för alla åldrar var att föredra framför ett stöd riktat till de under 40 år. Dessutom uppmärksammades att de nuvarande ganska bryska reglerna för vilka som kan få startstöd behöver ändras. Idag kan även ett tidigare litet företagande stänga dörren för startstöd för den som vill satsa lite större och så kan vi inte ha det.

En bred enighet råder även kring att trappstegseffekterna inom kompensationsstödet måste minska. Idag kan det skilja oerhört mycket mellan grannarna eller i vilken socken du tillhör.

Ja, två mötens diskussion låter sig såklart inte sammanfattas i en kort artikel som denna. En sak är dock säker, detta är en fråga vi kommer att ha anledning att återkomma till.

När vi summerar denna dag är vi dock ett drygt sextiotal personer som är betydligt bättre pålästa än tidigare och som förhoppningsvis ska spana bättre på det som kommer sen samt även både delta i och leda fortsatta diskussioner inom LRF Hallands kommungrupper och lokalavdelningar.

 Jennie Dannegren
Verksamhetsutvecklare, LRF Västra Sverige