Råtthöst? 

Nu är det den tid när skadedjuren visar sig och ställer till problem. Hur bekämpas de då bäst? 

Nedanstående skriver Arbetsmiljöverket: 

För att få använda råttgift (rodenticider) i behörighetsklass 1 So krävs tillstånd. Folkhälsomyndigheten eller Arbetsmiljöverket beslutar om tillstånd, beroende på vilken plats det är som ska skyddas från råttor. 

Vid användning av råttgift, där syftet är att skydda bostäder eller lokaler för allmänna ändamål, krävs tillstånd från Folkhälsomyndigheten. Arbetsmiljöverket ger tillstånd för användning av råttgift, då syftet är att skydda andra platser än bostäder eller lokaler för allmänna ändamål. Exempel på sådana platser, där användning av råttgift kräver tillstånd från Arbetsmiljöverket, är lagerlokaler, restaurangkök, fabriker och djurstallar dit allmänheten inte har tillträde. 

Den som yrkesmässigt använder råttgift kan därför behöva tillstånd från både Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket. 

Tillstånd 

För att komplicera saken så krävs tillstånd för att hantera råttgift i klass 1 So. 

Råttgift i behörighetsklass 1 So får endast användas yrkesmässigt av den som har den särskilda kunskap som krävs för att kunna hantera råttgiftet på ett säkert sätt. Arbetsmiljöverket anordnar ingen utbildning på området, men Folkhälsomyndigheten erbjuder prövningar (skriftligt prov efter självstudier). Den som använder råttgift måste vara 18 år eller äldre. 

Inställda utbildningar 

Nedanstående märkliga information ger Folkhälsomyndigheten: 

På grund av den rådande pandemin kan vi inte på ett säkert sätt genomföra prövningar och utbildningar för tillstånd att använda bekämpningsmedel. Höstens prövningar för klass 1 So och utbildning för klass 1 SoX ställs därför in. 

Utbildning för att få tillstånd att använda gaser som hör till bekämpningsmedel i klass SoX kommer att hållas tidigast våren 2021. 

Regelverket är alltså inte förändrat. LRF reagerar på att Folkhälsomyndigheten inte har förmåga att anordna utbildningar och prövningar under lång tid. Det är skrämmande dåligt.

Tillstånd att använda biocider klass 1 So – råttgift, med mera.
https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/kemiska-risker-och-luftfororeningar/tillstand-att-anvanda-biocider-klass-1-so--rattgift/?hl=r%C3%A5ttor

KEMI (Kemikalieinspektionen):
Bekämpning av råttor och möss

https://www.kemi.se/bekampningsmedel/biocidprodukter/vanliga-typer-av-biocidprodukter/ratt--och-musmedel

Folkhälsomyndigheten: Tillståndshantering hösten 2020
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/bekampningsmedel/tillstandshantering-hosten-2020/

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, 070-609 09 89
birgit.jonsson@lrf.se