Vi behöver samordna oss inom LRF Västra Sverige för att lämna bra synpunkter på vattenmyndigheternas åtgärdsförslag och miljökvalitetsnorm som handlar om vattendragen på våra marker.

LRF kommer genomföra 15 digitala träffar i Halland, Västra Götaland och Värmland för att områdesvis gå igenom det förslag som finns ute på samråd. Träffarna riktar sig till dig som förtroendevald i LRF och till dig som är allmänt intresserad av dessa frågor. Dessa träffar kommer gå ut på att områdesvis skaffa sig den kunskap som behövs för att hitta bland dokumenten i VISS som finns ute på samråd till och med 30 april, gå igenom en del av de åtgärder som föreslås samt vad detta kommer att kosta.

Beroende på hur utfallet sen blir av de sedan fastställda miljökvalitetsnormerna kommer detta styra myndighetshetutövningen och vilka krav som ställs vid tillsyn, tillståndsansökningar mm. Det är därför viktigt att vi redan nu måste vara aktiva för att få in det lokala perspektivet i så många samrådsyttranden som möjligt på remissen.

Anmälan och mer info till de digitala träffarna hittar ni på LRFs kalendariet eller kontakta någon av oss nedan.

För Halland är det datumen:
27 januari 2021
28 Januari 2021

Samrådsmaterialet finns här.

Kontakta oss:
Kajsa Edbom, kajsa.edbom@lrf.se, 073-024 20 18
Christer Jansson, christer.jansson@lrf.se, 070-240 47 89
Erik Evestam, erik.evestam@lrf.se, 070-288 99 95