Tillsammans med Klimat2030, som är Västra Götalandsregionens satsning mot en fossiloberoende region, träffade LRF Västra Sverige företrädare för den statliga utredningen Ett fossiloberoende jordbruk. Det är Helena Jonsson, LRFs tidigare ordförande som leder utredningen och förutom Helena deltog två av utredningens sekreterare vid mötet. Från LRF deltog Anders Richardsson, ordförande LRF Halland, Sofia Karlsson, ordförande LRF Västra Götaland samt från personalen Sandra Wilsson och Jenny Nilsson.

Utredningen skulle egentligen ha varit redovisad den 28 februari 2021 men har fått förlängt till och med 31 juli 2021. Den fokuserar på jordbruk- och trädgårdsnäringen och syftet är att är att ta fram förslag som bidrar till både målet om en konkurrenskraftig livsmedelskedja och klimatmålen och som förbättrar drivmedels- och livsmedelsberedskapen. Utredaren ska enligt direktiven utreda och föreslå åtgärder och styrmedel för att främja:

  • övergången till en konkurrenskraftig och fossiloberoende jordbruksproduktion och vid behov föreslå kompensationsåtgärder för att stärka och öka konkurrenskraften inom det svenska jordbruket,
  • jordbrukets övergång till mindre fossil- och resursintensiva insatsmedel utöver drivmedel,
  • övergången till fossiloberoende och mindre fossilintensiva alternativ för arbetsmaskiner,
  • innovations- och konkurrenskraften i den inhemska produktionen av
    biodrivmedel.

Med detta som bakgrund är det viktigt att vi från LRFs sida använder de möjligheter som ges både att lyssna av hur resonemanget går men också för att föra in våra synpunkter och farhågor.

Det helt genomsyrande budskapet till utredningen från vårt håll är konkurrenskraft, konkurrenskraft, konkurrenskraft. Att vi behöver gå mot ett fossiloberoende är vi alla (nästan) överens om, men frågan är hur. Kommer återbäringen på dieselskatt att tas bort? Hur kompenseras vi isåfall för det? Hur hanterar vi att biodrivmedel som till exempel HVO är så mycket dyrare än diesel på marknaden? Kan staten kanske stå för försäkringslösningar för de fordon där tillverkaren inte garanterar motorn om man inte kör på diesel?

När det gäller en sk biopremie, det vi tror kommer ersätta skatteåterbäringen på ett eller annat sätt, finns olika vägar att gå. Man kan tänka sig ett belopp per liter bränsle, vilket LRF generellt sett förespråkar, eller ett belopp per hektar för den som kör fossilfritt. EUs statsstödsregler sätter några käppar i hjulen och det handlar också om att få till ett någorlunda rättvist system som bör fördela ett lika stort belopp som idag till primärproduktionen.

De övriga kompensationsåtgärder som diskuteras vid en fördyring kan vara mer generella som till exempel via skattesystemet.

En viktig bit i vägen mot fossilfritt är också effektivisering, där varje sparad liter eller kWh är en sparad krona för företagaren. Inom detta område tror vi det finns en hel del kvar att göra.

Ur ett beredskapsperspektiv är en ökad inhemsk produktion önskvärt. Varför får vi det inte att hända? Som någon uttryckte på mötet, ”det finns snart inte en enda svensk kommun som inte planerat för en biogasanläggning, men hur många har det egentligen byggts?”. Vi tror att det handlar om både lönsamhet och brist på långsiktiga spelregler, något som vi framförde till utredningens företrädare.

Möten av det här slaget är en viktig del av LRFs påverkansarbete. Statliga utredningar utmynnar i de allra flesta fall i lagförslag och ju tidigare i processen man engagerar sig desto större chans att få sin röst hörd.

Vill du veta mer om arbetet med fossiloberoende lantbruk så ta kontakt med Jenny eller Sandra:

Jenny.nilsson@lrf.se

Sandra.wilsson@lrf.se