I somras publicerades betänkandet ”Vägen mot fossiloberoende jordbruk” som är den statliga utredning Helena Jonsson basat över under en tid. Utredningens syfte har varit att ”ta fram förslag som bidrar till både målet om en konkurrenskraftig livsmedelskedja och klimatmålen och som förbättrar drivmedels- och livsmedelsberedskapen.” Med ledning av detta förstås att utredningen inte bara ska visa vägen mot ett minskat oljeberoende i branschen utan också hitta sätt att stärka konkurrenskraften.

Utredningen har ett antal konkreta förslag:

  • att ett jordbruksavdrag införs. Avdraget ska baseras på företagens intäkter och ska omfatta företag inom jord-, skogs- och vattenbruk.
  • att en biopremie för rena biodrivmedel införs.
  • att återbetalning av dieselskatt fasas ut. Den återbetalning som finns för jord-, skogs- och vattenbruket ska stegvis fasas ut till 2030.
  • att Jordbruksverkets instruktion förtydligas.
  • att den årliga uppföljningen av livsmedelsstrategin kompletteras med ett antal nya indikatorer.
  • att den befintliga klimatpremien utvidgas till att omfatta arbetsmaskiner som drivs av biogas och bioetanol.
  • att gödselgasstödet och biogasstödet utökas och förlängs.

Av dessa är det flera som direkt berör våra medlemmar direkt, till exempel jordbruksavdraget som ska slå vakt om vår konkurrenskraft. Det skulle innebära ett avdrag på 7% av företagets omsättning som undantas inkomstskatt. Även den så kallade biopremien som föreslås som ett nationellt stöd för att utjämna prisskillnaden mellan fossilt och förnybart drivmedel skulle hamna på gårdsnivå. Nivån som utredningen föreslår är 2,30 kronor per liter baserat på prisskillnaden mellan FAME och fossil diesel.

Just nu är utredningen ute på remiss och den ska besvaras senast den 4 februari 2022. LRFs förslag till yttrande kommer innan dess att skickas på intern remiss till våra regioner.

Vill du veta mer? Kontakta Jenny Nilsson på LRF Västra Sverige jenny.nilsson@lrf.se