Vart fjärde år uppdateras både den nationella infrastrukturplanen, som handlar om de största vägarna och de flesta järnvägarna, och de regionala som hanterar återstoden. Infrastrukturplanerna handlar primärt om prioritering av de pengar som skjuts till av våra folkvalda politiker. Den plan som nu ligger för dörren handlar om åren 2022–2033.

Först ut av våra tre regioner var Halland, vars remisstid gick ut i november. LRF Halland har svarat på remissen och du hittar vårt yttrande här, Regional infrastrukturplan för Halland 2022- 2033. I korthet har vi tryckt hårt på satsningar på det finmaskiga vägnätet som tyvärr prioriterats ned under den föregående planperioden och vi ser tyvärr inga förändringar framgent. Man satsar mycket på de största vägarna samt investeringar i nya stambanor, något som LRF inte alls tycker borde finansieras inom planen utan med "egna" pengar. Vi behöver värna det vi redan har och arbeta bort den enorma underhållsskuld som både väg och järnväg dragit på sig under en lång tid av eftersatta satsningar.

Det är viktigt att framhålla vilken stor strukturomvandling som skett i jordbruket under en ganska kort tid, och att detta ofrånkomligen leder till ökat transportbehov både mellan gårdar och till externa start- och slutpunkter. Dessa transporter uppkommer på alla slags vägar och startar nästan alltid långt ute i det mest perifiera vägnätet. Det samma gäller såklart för skogen som de facto växer där den står.

Region Halland har tyvärr inte haft någon samrådsprocess med näringslivet inför sitt utkast till regional plan, något som öppnar för fler möjligheter att göra sin talan hörd. Vi hoppas att de ändå tar till sig våra synpunkter i yttrandet.

Vill du veta mer om arbetet med regionala planen eller annat som rör våra vägar är du välkommen att kontakta Jenny Nilsson som jobbar med frågorna i Västra Sverige jenny.nilsson@lrf.se