Webbinariet är en uppföljning av DFF-kampanjen. På initiativ fr Kemikalieinspektionen har Säkert växtskydd under perioden 2018–2020 bedrivit en kampanj för att informera om hur det genom frivilliga åtgärder och ökad medvetenhet om föreskrivna riskhanteringsåtgärder går att minska riskerna för att det aktiva ämnet diflufenikan ska läcka ut i vattendrag.  

Nu vill Säkert växtskydd bjuda in lantbrukare som använder diflufenikan (DFF) att vara med i utvärderingen av kampanjen. Under webbinariet 3 mars vill vi låta lantbrukare tycka till om kampanjens genomförande och resultat. Framför allt är detta ett tillfälle för användare av DFF att diskutera med såväl experter som kollegor hur vi kan nå framgång med målet att sänka halterna av DFF i våra ytvatten. Jordbruksverket kommer ge råd om hur man kan optimera användningen av DFF och lära sig mer om andra ogrässtrategier. Även Kemikalieinspektionen och SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB) medverkar.  

Varför är det viktigt att man som lantbrukare är med på webbinariet 

I juni 2021 publicerade SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB) en rapport som visade att halterna av DFF i de undersökta vattendragen i södra Sverige inte har minskat på det sätt som var förhoppningen med satsningen. 

Det är därför viktigt att arbetet fortsätter med åtgärder för att minska halterna av medlet i vattendragen i de känsligaste områdena i södra Sverige. 

Den viktigaste mottagaren av informationen och nyckeln till att vi lyckas sänka halterna i vattendragen är lantbrukare som använder diflufenikan i sina fält. 

Sist men inte minst en förklaring till vad diflufenikan är och varför det är viktigt att ha koll på. 

Diflufenikan (ofta förkortat som DFF) är en substans som finns i många ogräsmedel och som är särskilt viktig i höstsäd.  

Ämnet är unikt i sitt sätt att verka och hittills har mycket få fall av resistensutveckling mot diflufenikan rapporterats. 

I för höga halter riskerar medlet dock att påverka vattenlevande organismer.  

Läs mer om webbinariet på sakertväxtskydd.se/aktuellt och anmälan görs till info@sakertvaxtskydd.se 

Mer att läsa elelr att ta del av:https://www.sakertvaxtskydd.se/siteassets/bibliotek/dokument/2020-faktablad-diflufenikan-webb.pdf 

eller 4 min film här: https://youtu.be/yMiJ4lZCrOk