I Falkenbergs kommun har man startat ett arbete med att hitta sätt att hantera lantbruk som vill utveckla sin verksamhet i närheten av vatten. LRF har haft en dialog med kommunen och hoppas att det går att hitta en bra väg framåt så att utveckling inte motverkas.

Strandskyddet har varit föremål för stor debatt de senaste åren och detta har smittat av sig till lantbrukets verksamheter. Flera exempel har kommit till LRF där företagare avkrävts dispens för sina ekonomibyggnader, detta trots att areella näringar i normalfallet inte omfattas av strandskydd så länge det inte handlar om byggnader för bostadsändamål. Undantaget innehåller dock ett antal villkor, men såväl företagare som kommun kan ha problem att tolka dessa och det saknas ofta rutiner för hur ett sådant samråd ska gå till. Detta jobbar nu Falkenberg med att lösa.

Ett allmänt råd är att om man ska göra en större byggnation som ligger strandnära så är det en god idé att ha en dialog med kommunen, och att detta sedan utmynnar i ett skriftligt besked som visar att verksamheten lever upp till undantaget. Detta är alltså inte en dispensansökan utan snarare ett samrådsförfarande.

Frågan hanterades i strandskyddsutredningen och det mynnade ut i ett förslag om att frågan borde utredas ytterligare, både vilka villkor som ska gälla, samt vilka verksamheter som ska omfattas av undantaget.

LRFs utgångspunkt är att en sådan utredning ska landa i att undantaget blir tydligare så att såväl lantbrukare som kommuner vet vad som gäller. Samt att de här verksamheterna inte tvingas in i en dispensprövning eftersom strandskyddet aldrig haft som syfte att begränsa jordbrukets verksamheter.

Har ni problem med byggnader och staket inom strandskydd, så kontakta LRF!

Erik Evestam
Verksamhetsutvecklare
erik.evestam@lrf.se