Remiss om Regional grundsyn på totalförsvarsplanering i Hallands län 

De agrara näringarna är platsbundna. Till skillnad mot de flesta andra verksamheter kan inte lantbruksföretag flyttas i brådrasket. Fungerande jordbruk kräver att arealen finns nära brukningscentrum, särskilt påtagligt är det för idisslare. Gräs är basen för dessa djur och det är stora mängder som konsumeras var dag, antingen som bete eller ensilage (konserverat gräs). Gräs är också skrymmande att transportera. 

Remissen i sin helhet >>