I somras fick vi signaler, från både medlemmar och länets skogliga aktörer, om att Skogsstyrelsens hantering av nyckelbiotoper hade förändrats när det gäller såväl inventering som bedömning och definition. Skogsstyrelsen sammanställde samtidigt en rapport om nyckelbiotopsarbetet. LRF Skogsägarna arbetade med nyckelbiotopsfrågan på den nationella arenan. Det gjorde sammantaget att vi kände att vi hade en roll att fylla för att tydliggöra problematiken kring nyckelbiotoperna ur ett regionalt perspektiv.

Vi tog därför initiativ och samlade tillsammans med Norrskog skogsbranschen till möten med Skogsstyrelsen för att dels visa på konsekvenserna av deras förändrade nyckelbiotopshantering och dels få till stånd en dialog om hur definitionen och bedömningarna av nyckelbiotoperna skulle kunna förändras.

Det var tydligt att problematiken framförallt handlar om västra Jämtland och västra Härjedalen och som även gäller Västerbottens och Norrbottens län. Den upplevelsen stödjs också av Skogsstyrelsens egna rapport om nyckelbiotoper som släpptes innan jul. Det är ett geografiskt område som gränsar till fjällnära skog där de rödlistade arterna är vanliga. Det som är ovanligt är vanligt här. Att Skogsstyrelsen numera åldersbestämmer granar och räknar in 150-åriga granar som nyckelbiotoper är även en faktor som påverkar.

När nu Skogsstyrelsen bestämmer sig för att pausa nyckelbiotopsinventeringen i nordvästra Sverige är det ett välkommet beslut. Vi kommer fortsätta hålla i dialogen med Skogsstyrelsen för att tillsammans skapa underlag för och kunskap om hur vi bedriver ett hållbart naturvårdsarbete i vår del av landet.

Susanne Öberg, regionchef