Med frågeställningen ”Hur ska framtidens engagemang i LRF se ut?” samlades förtroendevalda från både Jämtland och Västernorrland för att under två dagar fundera på hur de tänker sig framtiden. Anna Olofsson Frestadius, ruralutvecklare, gav en inspirationsföreläsning om ungas engagemang. 

- Unga är mer engagerade idag än de var förut och om viljan att engagera fler finns, måste det också finnas något attraktivt att erbjuda. Varför vill ni ha med unga och varför är ni inte nog attraktiva redan idag, säger Anna Olofsson Frestadius.

Något som återkommer i reflektionerna kring konferensen, särskilt om vad ”engagemang” betyder för deltagarna, är ordet ”vilja”. Viljan att förbättra, förändra och viljan att bidra och lägga ner tid.
- De vill göra något gott för det de tror på. Jag kände att det fanns en beslutsamhet, att vi alla var beredda att genomföra detta tillsammans. Förtroendevalda är människor med engagemang och brinn, gammal som ung. Jag tror att vi alla vill vårda den starka kraften LRF har, menar Catarina Espmark, ledamot i Jämtlands regionstyrelse och den som är ansvarig för processen för Jämtlands del.
- Deltagarna var överens om att vi måste vara mer inkluderande och skapa fler möjligheter att delta på våra aktiviteter. Både genom att målgruppsanpassa och ta reda på vad medlemmarna vill ha, men även utvidga digitala möjligheter. Ett förslag var direktdemokrati genom digitala omröstningar!  

Just nu genomförs folkrörelsedialogen runt om i landet efter att LRFs riksförbundstämma tog ett stämmobeslut 2018 att genomföra en bred medlemsdialog. Det beror på att LRF varit uppbyggt på ungefär samma sätt sedan 1929 och därmed behöver anpassas till dagens samhälle.

- Jag tror att konceptet blev lyckat för att en förtroendevald och en tjänsteman från vardera region arbetade med processen. Mina och Karolina Westlunds, från Västernorrlands regionstyrelse, olika erfarenheter gjorde att vårt samarbete fungerade väldigt bra. Nästa steg är att stötta på lokal nivå. Själva dialogen fick ett positivt mottagande och nu ska förtroendevalda genomföra samma dialog i de områden de verkar. Då kommer jag och Mona från regionkontoret åka dit och stötta upp, berättar Catarina Espmark.