Jämtlands energi- och klimatstrategi 2020-2030 har klubbats igenom. I den fastslås det att näringsliv, kommuner och myndigheter i länet ska samarbeta för att arbeta med fem särskilda fokusområden: Fossilfria transporter och arbetsmaskiner, skogen som resurs och kolskänka, förnybar energi, klimatsmarta livsmedel och hållbar konsumtion. För den gröna näringens del betyder det att mer mjölk- och kött ska produceras i länet samt att omställningen till förnybar energi ska hämtas ur länets egna skogar.

Jämtländsk mat för en hållbar värld

LRF Jämtland är en del av styrgruppen för Klimatrådet i länet, vilken fungerar som en plattform för samarbete, utbyte av idéer och medverka för att förankra och genomföra energi- och klimatstrategin.

I strategin finns en del om Klimatsmarta Livsmedel och där beskrivs den gröna näringens produktion såhär:

  • Den svenska livsmedelsproduktionen är resurseffektiv. Utsläppen av växthusgaser per kilo producerad mjölk och nötkött är bland de lägsta i världen.
  • Dessutom är kemikalieanvändning låg och antibiotikaanvändning lägst i världen.
  • De jämförelsevis låga utsläppen av växthusgaser beror på att svenska kor har en hög produktion tack vare bra avelsarbete, anpassad utfodring samt god produktion av näringsrikt vallfoder. I länet finns möjlighet att öka produktionen av näringsrikt vallfoder och därmed öka animalieproduktionen med låg klimatpåverkan.
  • Genom att producera mer kött och mjölk i Jämtlands län kan vi bidra till att avlasta andra delar av Sverige och världen, där förutsättningarna är bättre att odla och producera andra slags livsmedel.