LRFs norra regioner är medfinansiärer av Regional Jordbruksforskning för Norra Sverige, RJN. Anslagen har bidragit till att stärka SLUs och andra utförares  jordbruksforskning i norra Sverige. Samtidigt har lantbrukarna i området haft möjlighet att styra forskningen till de mest relevanta frågorna för lantbruket i regionen. 

Forskarna uttryckte ett starkt behov av att utveckla fler kanaler för att sprida forskningsresultaten. Kontakten med odlingsrådgivare behöver förbättras, de har ont om tid men är viktiga kunskapsförmedlare. Det är också viktigt att involvera gårdar i försöksodlingsprojekt, test av ensilage etc. Lantbrukare skulle kunna ges en viktig roll i referensgrupper knutna till forskningen.

Utmaningen är att urskilja och tillvarata tillfällen då RJNs forskare kan delta och bidra till att forskningen kommer till nytta på gårdsnivå. Det är därför angeläget att ta reda på hur lantbrukarna informerar sig i dessa frågor och möta det på ett bra sätt.

Den som vill förkovra sig hittar RJNs rapporter på slu.se/RJN. Enligt forskarna har sökfunktionen en del övrigt att önska. Sökträffen blir oftas bäst genom att googla "SLU + (sökord)".

Diskussion fördes också om att det behövs tillämpad forskning som kan bidra till att göra köttproduktion mer lönsam, samt hur RJNs verksamhet ska kunna attrahera fler externa finansiärer.