Det innebär att vi jobbar på fyra olika nivåer; lokalt, regionalt, nationellt och på EU-nivå. LRFs ordförande Helena Jonsson kommer att gästa oss och du kommer att få möjligheter att ställa frågor. Ekonomichefen Erik Philo kommer att redogöra för LRFs ekonomi och Lennart Ackzell som arbetar med internationella skogsfrågor kommer att berätta om lobbyarbete i Bryssel.

Tolv motioner med olika teman kommer att behandlas. Stämmohandlingarna landade hos fullmäktige den 25 februari.

Motionerna från lokalavdelningarna handlar i år om:

Forum för ideologisk debatt - Villstad
Länsförbundsstyrelsen och Riksförbundsstyrelsen ges i uppdrag att initiera olika forum för långsiktig ideologisk debatt inom LRF.

Kontakt med lantbruksstuderande - Villstad
Länsförbundsstyrelsen ges i uppdrag att söka kontakt med de ungdomar från länet som studerar lantbruk på andra orter i Sverige för att locka dem till länet.

Medlemsavgiften - Kärda
Länsförbundet ska arbeta för att medlemsavgifterna ses över och då i synnerhet avgiften för personmedlemmar.

MacLean Strategiutveckling - Reftele
Om inte Macklean AB visar ett positivt resultat och ger ett kapitalbidrag till LRF-koncernen för årsbokslut 2015 skall Macklean avyttras.

Modernisering av telekommunikationen på landsbygden – Karlstorp/Ökna
Lokalavdelningen yrkar bland annat att LRF arbetar med stor kraft för att mera statliga pengar avsätts för att flera bygder skall få möjlighet till fiberanslutning för en mera jämställd telefon och datakommunikation.

Medelstilldelning till lokalavdelningar samt medlemsavgift – Byarum/Bondstorp
Medlemstilldelningen skall vara mins 6 kronor per aktivitet efter grundnivån på 12 kronor och att medlemsavgiften sänks till motsvarande nivå som 2014.

Inför möjlighet till mikroslakt i Sverige – Stengårdshult/Valdshult
LRF ska arbeta för att ”mikroslakt” införs som en möjlighet för slakt på gårdsnivå och direktförsäljning till slutkund.

Begreppet socken kontra församling – Barkeryd/Nässjö
LRF arbetar för sockennamnen som officiellt begrepp för indelningen inom landet.

By:gruppen - Reftele
By:gruppens kafé- och restaurangverksamhet avyttras och fokus läggs på att vända Sånga-Säbys förlustsiffror till vinst.

LRF Mjölks kapital - Reftele
LRFs riksförbund utreder hur mycket kapital LRF Mjölk behöver för att bedriva sin verksamhet och återstoden delas ut till Svenska mjölkbönder.

LRF Media AB - vår fina folkrörelses sorgebarn - Reftele
Att ge riksförbundsstyrelsen uppdraget att snarast avyttra LRF media AB och alla dess dotterbolag samt att tjänsten att göra en medlemstidning upphandlas av ett externt bolag.

Sänk medlemsavgiften för de unga – Fryele/Nydala
Yrkande om att medlemsavgiften för unga företagsmedlemmar sänks.

 

Stämmohandlingar för nedladdning