Stipendiet utdelas till person, som genom idérikedom och engagemang i sin praktiska verksamhet som landsbygdsutvecklare bidragit på ett positivt och oegennyttigt sätt till utvecklingen på landsbygden. Stipendiet är avsett att användas för studieresor inom ämnesområdet landsbygdsutveckling.

Skriftligt motiverat förslag (se bifogad blankett) tillsammans med kandidatens meriter (CV, max 2 sidor) ska vara akademien tillhanda senast den 15 april 2016 under nedanstående adress.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Att. Keiko Blesserholt
Box 6806
113 86 STOCKHOLM

eller

keiko.blesserholt@ksla.se