Förvisso har det väl hos de flesta kommit en och annan åskskur men några större mängder vatten har vi inte fått. Läget när det gäller vattentillgången börjar nu se än mera allvarligt ut än vad det gjort tidigare. Grundvattennivåerna i både små och stora magasin är under eller mycket under den normala nivån i hela länet och i bäckar och vattendrag syns vattenbristen tydligt. För att öka grundvattennivåerna krävs flera hundra mm regn under den närmsta tiden och den sannolikheten är förmodligen ganska liten.
 
Från att tidigare ha omfattat den östra delen av länet har länsstyrelsen nu utvidgat problemområdet till att omfatta hela länet. Vi kommer under hela sommaren att ha fortlöpande kontakter med länsstyrelsen som alltså följer situationen vecka för vecka.
 
I en akut situation där en exempelvis en större djurbesättning står utan vatten är det räddningstjänstens ansvar att hjälpa till men vi vet också att deras resurser är ytterst begränsade. Det är därför viktigt att man som företagare/djurhållare tar sig en rejäl funderare över hur man ska lösa vattenförsörjningen. Har man grävd brunn gäller det att hålla kontinuerlig kontroll över nivån. När vi för några år sedan hade en besvärlig situation i sydvästra hörnet av länet borrades många nya brunnar och brunnsborrningsföretagen prioriterade djurgårdar. Har man tidigare haft problem med vattentillgången är det kanske läge att ta en kontakt med en brunnsborrare redan nu.
 
Anders Råsberg
 
Om kartorna
 
Grundvattennivåer i små magasin
Grundvattennivåns avvikelse från den normala i små magasin tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer i mitten av månaden med månadens genomsnittliga nivå sedan 1970-talet. Redovisningen representerar små grundvattenmagasin och är främst ett stöd för de som har egna brunnar. Kartan utgår från ungefär 50 av de cirka 300 observationsrör som finns i SGUs grundvattennät, där nivån mäts två gånger per månad.
 
Grundvattnets fyllnadsgrad i små magasin
Grundvattenmagasinens fyllnadsgrad tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer med samtliga uppmätta grundvattennivåer sedan mitten av 1970-talet. Kartan utgår från samma urval av observationsrör i SGUs grundvattennät som används för framställningen av grundvattensituationen i små magasin.
 
Grundvattennivåer i stora magasin
Grundvattennivåns avvikelse från den normala i stora magasin avser främst de stora sand- och grusåsarna. En stor del av landets kommuner tar sitt vatten från stora grundvattenmagasin. Kartan utgår från ungefär 30 av de cirka 300 observationsrör som finns i SGUs grundvattennät, där nivån mäts två gånger per månad.