En miljon i ökad omsättning på ett livsmedelsproducerande jordbruksföretag ger 2,51 nya jobb. Genomsnitt för hela det svenska näringslivet är 1,42 nya jobb. Orsaken till att jordbruket bidrar så kraftigt till sysselsättningen är främst att sektorn har en låg importhandel. Det vill säga, de importerar endast en liten del av det de köper in och därmed efterfrågas främst svenska resurser i form av varor och tjänster.

I Jönköpings län bor 17 % av befolkningen på landsbygden utanför tätorter. Andelen jordbruksmark i förhållande till den totala landarealen är större än genomsnittet för riket, 12%. Även andelen skogsmark är större än snittet, då hela 67% av landarealen utgörs av skogsmark. Här finns nästan 12 000 skogsbruksenheter och nästan 16 600 skogsägare, varav ca 38% är kvinnor.

Landsbygdens företag ger hållbar tillväxt

De gröna entreprenörerna sitter på nycklarna till många av framtidens utmaningar. De skapar jobb i hela landet, ger oss säkra och hälsosamma livsmedel, bibehåller det öppna landskapet och kan ersätta fossil råvara med förnyelsebar. Jord- och skogsbrukaren äger nämligen råvaran för att göra energi, drivmedel och förpackningsmaterial av den gröna kolatomen. 

Läs hela rapporten om Det Gröna Näringslivet i Jönköpings län och dess betydelse för samhället.