Läs mer om aktuella äganderättsfrågor här!

  • Översyn och lagändring terrängkörningslagen
  • Höjd ersättning för kraftledningsstolpar i åkermark
  • Framgång rörande kreosotfundament
  • Olagliga bosättningar / bärplockarläger
  • Århuskonventionen - Talerätt
  • Utredning av skogsvårdslagen
  • Ekologisk kompensation
  • Småskalig vattenkraft
  • Äganderättsliga steg i rätt riktning när det gäller torv