Mycket av den skog som nu ses som skyddsvärd där djur- och växtarter trivs, är just den brukade skogen. Här har skapats naturvärden som ibland är värda att skyddas. Vi vill att detta ska ske genom frivillighet, där myndighet och markägare har en god dialog. Vi höjer varningsflaggen för tvingande åtgärder. Med stuprörstänk och pekpinnar får vi bara konflikter som inte är bra för varken landsbygd eller miljömål.

Skogs- och jordbruk behövs för att nå miljömålen
Vi förutsätter att den skötsel som skogsägaren bidrar med värdesätts genom att produktion ses som en förutsättning för att nå miljömålen i vårt landskap inte som ett hot. Vi skogsägare kan bidra genom att öka mängden tall i skogarna, men för att göra det måste viltstammarna vara i balans och då måste klövviltsförvaltningen återgå till att bli en markägarfråga. Det behövs betande djur i öppna landskap för att ge goda livsmiljöer för insekter och andra djur och därför måste vi ha ett konkurrenskraftigt levande jordbruk.

Många skogsägare ger levande skogar
Vi måste lyfta blicken och se till helheten, det går inte nå ett mål utan att också påverka ett annat längs vägen. Allt i vårt landskap hänger ihop. Höga naturvärden skapas idag i våra aktivt brukade skogar. Med 330 000 olika skogsägare skapas en mångfald och ett varierat landskap, och det gynnar såväl klimat som djur- och växtliv. Skogarna växer och vi har mer skog än någonsin i Sverige idag. De växande skogarna tar upp 83 % av vår koldioxid och vi har möjlighet att bli koldioxidneutrala med hjälp av skogen om vi fortsätter att bruka den på ett hållbart sätt.

Frihet under ansvar är nyckeln!
Vi bönder och skogsägare sitter på många av lösningarna för att nå miljömålen och med fortsatt förtroende och frihet under ansvar vill vi skapa en hållbar framtid! 

Bo Arvidsson, skogsansvarig LRF Jönköpings län