Datum: 10 mars kl.10.00 (kaffe från kl. 09.00 kaffe).
Plats: Huskvarna Folkets Park, Huskvarna

Du som inte är fullmäktige anmäler dig senast den 6 mars till: jonkoping@lrf.se.

Välkommen att diskutera aktuella frågor för det gröna näringslivet och var med och påverka vad LRF ska arbeta med! Du som är vald som fullmäktigerepresentant från din lokalavdelning får kallelse och stämmohandlingar skickade till dig. Handlingarna finnas också som PDF nedan, och finns även i tryckt form på själva stämman.

Motionerna handlar i år om:

Mobilteckning på landsbygden - Burseryd-Sandvik
LRF ska framföra krav till regeringen och Post- och Telestyrelsen att teleoperatörerna ska garantera tillgång till nödnumret 112.

Avstånd mellan vildsvinsåtel/utfodring och ägogräns - Hånger-Dannäs
Rekommendationen minst 200 meter mellan åtel/utfodringsplats och ägogräns ska upphöjas till lagkrav om med undantag för skriftlig överenskommelse, och att markägare ska vara skyldiga att informera sin grannar om åtling/utfodring, 

Markägarledda älgskötselområden - Hånger-Dannäs & Voxtorp
LRF leder arbetet med att skapa markägarledda älgskötselområden och tillhandahåller utbildningsmaterial i hur älgförvaltningen går till i Sverige.

Kostnader för viltskador - Voxtorp
Motionen yrkar att LRF tar fram kostnader för viltskador hos en genomsnittlig LRF-medlem.

Vem ska betala för vildsvinen? - Voxtorp
LRF ska samla gamla ställningstaganden och ta fram nya vad gäller för äganderättsfrågor i samband med jakt och jaktupplåtelse. Materialet samlas i en "vitbok" som visar hur jakt behöver skötas för att det ska fungera tillsammans med omgivnade skog- och jordbruk.

Vildsvinsskador i Villstadbygden - Villstad
LRF ska gemensamt ta fram en heltäckande plan för att radikalt och långsiktigt få ned vildsvinsstammen. 

Nya former av LRF-medlemskap - Säby
LRF utreder alternativa former för medlemsskap med valbarhet för olika delar av medlemskapet, samt möjlighet till ett stödmedlemskap.

Handel med utsläppsrätter - Torskinge
LRF påbörjar utredningen och förhandlingen med staten om hur markägare kan få betalt för utsläppsrätter som staten säljer.

Användning av drönare till framtidens jordbruk - LRF Ungdomen
LRF ska verka för en dispens att få använda drönare med kamera som ett hjälpmedel inom lantbruket.

Orimliga serviceavgifter - Tabergs Bergslag
Länsförbundet ska utreda om avdelningarnas ekonomi/konton kan lösas på ett fördelaktigare sätt.

Ökande hot mot äganderätten - Skede
LRFs viktiga uppgift blir att arbeta för att ägande- och brukanderätten bevaras för oss markägare.

Digitaliseringen - Gränna
Motionen yrkar på att få en redogörelse för hur man tänker framgent beträffande digitalisering inom LRF, samt få en genomgång av arbetsuppgifter/besparingar som kan bli aktuella och att man ser över ersättning/utbildningsmodeller till lokalavdelningarna.

LRFs ägande i Krav - Skärstad
LRF upphör med sitt ägande i Krav oc hatt LRF i framtiden ägnar ägande och verksamhet åt sådant som förenar dess medlemmar.

Trafikverkets skyltning - Mariannelund
Motionen yrkar att LRF återigen tar upp diskussionen med Trafikverket om skyltningen till olika företag och turistmål på landsbygden.

Enskilda avlopp - Mariannelund
Länsförbundet arbetar för att LRF Samköp ska erbjuda medlemmarna ordentliga rabatter på olika typer av avloppsansläggningar, inte bara trekammarbrunnar utan även olika typer av biologisk rening.

Stämmohandlingar för nedladdning