Projektet syftade till att studera förutsättningarna att skapa en struktur som gynnar biologisk mångfald och ett variationsrikt skogsbruk med hjälp av lövskogar i olika successionsstadier.

Projektet hade fått medel från WWF:s innovativ naturvård och avsåg att:

  • Genomföra analyser som ger en nulägesbild av lövets utbredning i Östra vätterbranterna
  • Analysera hur lövets utbredning i Östra vätterbranterna kan komma att se ut under en 100-årsperiod, beroende på om skogsägarna satsar på löv eller barr. Analyserna visar även vilket ekonomiskt utfall det kan bli för en skogsägare att satsa på lövskogsskötsel jämfört med barrskogsbruk
  • Motivera skogsägare att satsa på löv- och blandskogar, framförallt i bestånd som binder samman lövområden i ett landskapsperspektiv
  • Utreda om det finns något sätt att kompensera skogsägare som satsar på lövskogsskötsel, om det visar sig att det ekonomiska utfallet blir sämre än vid barrskogsbruk
  • Informera om vilka skötselmetoder som gynnar lövproduktion

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida