LRF Jönköpings län hade med sex motioner till riksförbundsstämman 2017.

LRFs strategiska klimat- och miljöarbete
Riksförbundsstyrelsen fick i uppdrag att ta fram en långsiktig policy för LRFs arbete med klimat-/miljöfrågor och en biobaserad ekonomi.

Säkra landsbygdens digitala kommunikation
Riksförbundsstyrelsen fick i uppdrag att intensifiera arbetet med mobiltäckning på landsbygden för att säkerställa att utbyggnad av fibernät och nedmontering av kopparnät sker i fas och att nödnumret 112 alltid fungerar på landsbygden, allt för att över tid säkra en robust digital kommunikation.

Trafikverkets skyltning för turiständamål
Stämman gav i uppdrag åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att lätta upp Trafikverkets syn på när en skylt för besöksändamål får sättas upp på landsbygden.

Nya former av LRF-medlemskap besvarades med vad riksförbundsstyrelsen anfört. Bland annat att det under våren 2017 har inletts ett arbete för att utveckla ett tidsenligt medlemserbjudande, där det inom ramen för arbetet ingår en utredning av valbarhet i medlemskapet som en naturlig del.  

Kontrollera vildsvinsutfodringen besvarades med vad riksförbundsstyrelsen anfört. Riksförbundet har dialog med Jordbruksverket om en handledning – ”foderhandbok” – som nu tas fram för en mer ensartad tillämpning av foderlagstiftningen. Samt att det är på regional och lokal nivå som det arbete som efterfrågas i motionen kan få effekt.

Utbildning i viltförvaltning besvarades med vad riksförbundsstyrelsens anfört. Studiematerial inom skog/vilt på väg att färdigställas och ska presenteras under 2017.