PTS skriver bland annat att som enskild har man ett eget ansvar för att säkerställa sitt behov av infrastruktur. Den enskilde kan behöva kontakta flera leverantörer och kanske också utvärdera olika lösningar.  Även om man bortser från kopparnätet erbjuder marknadsaktörerna idag flera alternativa tekniska lösningar som ger bredband. Dessa marknadserbjudanden finns tillgängliga även i mer glest befolkade områden. 

PTS avslutar svaret på följande sätt.
- Vi uppskattar LRF:s engagemang i frågan och ser fram emot ett fortsatt erfarenhetsutbyte för att tillsammans bidra till snabbt bredband till alla på landsbygden. PTS välkomnar särskilt ett utökat samarbete med LRF för att kunna bidra till en förbättrad informationsspridning till föreningens medlemmar.

LRF Jönköpings län arbetar tillsammans med regionens bredbandssamordnare för att ta fram ett gemensamt upplägg för att driva på utvecklingen av bredbandsutbyggnaden i länet. Enligt en enkät som Region Jönköpings län har gjort så är det flera av länets kommuner som inte klarar nå bredbandsmålen 2025. 

-     Det är aktiva kommuner som når framgång i frågan. Tillsammans med LRFs kommungrupper kommer vi att sätta fokus på de kommuner som ännu saknar strategier, säger Anders Friberg, ansvarig infrastruktur, LRF Jönköpings län.