Småland är unikt, då skogen ägs av ca 40 000 skogsägare och den största delen drivs som familjeskogsbruk. Småland är också Sveriges främsta skogsregion när det gäller omsättning, förädlingsvärde och sysselsättning och därför blir strategin extra viktig för alla parter. Det är ett omfattande material som lyfter både problem och möjligheter, men framförallt lösningar som kan förverkligas. Strategin och handlingsplanen ska utveckla skogens alla värden.

Smålands skogar får värden att växa
Styrgruppen har satt en vision för strategin: Smålands skogar får värden att växa. Den regionala strategin ska leda till förbättringar när det gäller ekonomi, sysselsättning, miljö, klimat, jämställdhet och integration. Handlingsplanen innehåller konkreta förslag på åtgärder. Styrgruppen har varit tydlig med att det inte bara ska vara en strategi utan den ska vara kopplad till konkreta åtgärder som ger regional nytta.

Förslag på åtgärder sammanfattas i sex punkter:
1. Öka attraktiviteten kring den småländska skogen och stärk kompetensförsörjningen för skogsbruk och skogsindustri
2. Öka förädlings och innovationsgraden
3. Öka produktionen för att nyttja en större del av den småländska skogens potential
4. Stärk det lönsamma företagandet på skogsgården
5. Bevara och stärk våra naturvärden, vårt gemensamma kulturarv och friluftslivet.
6. Uppnå balans mellan skog och vilt

Skogen en framtidsbransch
Kompetensförsörjningen går som en röd tråd i strategin. Kunskapen om skogsbruk och skogsindustri är relativt låg och många har en förlegad bild av skogsbruk och teknik. Skogen är en framtidsbransch och mer forskning och utbildning ur ett sydsvenskt perspektiv behövs. I handlingsplanen finns förslag på ett samordningskansli för att stimulera och administrera projekt och synliggöra resultat, framsteg och utveckla samarbeten med trästrategin. Ett annat konkret förslag är att utveckla Asa försökspark som en mötesplats för skogsintressen och få möjlighet att få se olika försök i fält ur ett sydsvenskt perspektiv.

- Det känns bra att skogen har en tydlig strategi, säger Helene Lantz ansvarig för skog och vilt i LRF Jönköpings län. Det småländska skogsbruket och skogsindustrin sysselsätter ca 16 000 personer och omsätter 40 miljarder, vilket motsvarar åtta procent av regionens ekonomi, detta tillsammans med småländskt entreprenörskap ska fylla strategins vision.

Smålands skogar får värden att växa