Hur går det med utbyggnaden av Jönköping Stadsnät?

Det går väldigt bra, vi har nu kopplat upp 27 000 hushåll och företag i Jönköpings kommun. I år kommer vi bygga till 6 000 hushåll och företag. Det är en helt unik byggtakt som aldrig tidigare skett med denna typ av infrastruktur. Planen är att samtliga hushåll och företag i Jönköpings kommun som inte redan är uppkopplade med snabbt bredband ska ha fått en uppkoppling med fiber från Jönköping Stadsnät innan utgången av år 2020. Det är fem år tidigare än vad Regeringens Bredbandsstrategi säger, och detta kommer sätta Jönköpings kommun bland de främsta vad gäller bredbandsutbyggnad i Sverige.

Varför kostar det mer att ansluta sig på landsbygden än i tätorten?

Vi har ungefär tre gånger så hög kostnad för att bygga en anslutning på landsbygden gentemot i tätorten. Detta har i huvudsak med avstånden mellan husen att göra. På landsbygden gräver vi i snitt över 300 meter per uppkoppling. I tätort är grävsträckan i snitt under 50 meter.

Tack vare att vi fått över 80 miljoner kronor i bidrag från EU och landsbygdsprogrammet samt Jönköpings kommun så kan vi, trots en högre byggkostnad, hålla en rimlig anslutningsavgift också på landsbygden. Det som är extra roligt är att alla kommuninvånare omfattas av denna satsning, även de hushåll längst ut vid kommungränsen som har precis lika stort, eller kanske ännu större, behov av bredband. Detta trots att byggkostnaden där är väldigt hög.

Hur hanterar ni markavtal med fastighetsägarna?

När vi passerar någons mark för att ansluta någon annan så måste vi ha ett avtal som ger oss rätt att gräva ner och behålla kanalisation över fastigheten. Detta gör vi med ett markupplåtelseavtal som vi sedan skriver in som ett servitut på fastigheten. Vi använder oss av ett avtal som är ett nationellt standardavtal som används både inom el- och optobyggnation.

Hur funkar det med intrångsersättning?

Vi har valt att inte betala ut någon intrångsersättning när man beställer en anslutning till Stadsnätet. Detta på grund av att vi då skulle behöva höja anslutningsavgiften. Självklart betalar vi ersättning för eventuell skada som uppstår. Det kan handla om till exempel skada på grödor. Uppstår skada vid anläggning som vi kan laga, gör vi såklart det.

Det som är viktigt att komma ihåg är att vi alltid vill samarbeta med markägarna så att intrånget blir så minimalt som möjligt och dessutom bra för markägaren. Detta kan ske till exempel genom att vi förlägger kanalisationen i anslutning till befintliga infrastrukturer, så som vägar och andra ledningar. Samtidigt är vi lyhörda för eventuellt kommande avstyckningar och annat som markägaren planerar för. Detta för att kanalisationen inte ska störa pågående eller planerad markanvändning. Kan förläggningen dessutom ske så att den underlättar för framtida bebyggelse är det något vi strävar efter. Kan kommande anslutningar ske till ordinarie anslutningsavgift är det såklart bra. Efter vår nu bidragsfinansierade utbyggnad kommer nämligen offert på anslutningen att gälla. Om kanalisationen då är långt borta så blir anslutningskostnaden väldigt hög.

Principen är alltså att markägaren ska kunna nyttja sin mark så som man gjort tidigare och att hänsyn tas till framtida planer. Vi bygger detta fibernät för att kunna erbjuda samma möjligheter att bo och verka på landsbygden som i tätort, nu och i framtiden.

Behövs verkligen fiber?

Ja, vi är övertygade om att fiberanslutning behövs och faktiskt kan jämföras med en elanslutning när detta var aktuellt. Ungefär samma tvekan fanns för 100 år sedan om nyttan med elen som finns idag för fiber. Idag tvekar nog ingen om en elanslutning.

En fast fiberanslutning är den teknik som idag ger möjlighet till de högsta hastigheterna. Idag bygger hela samhället på att man har en väl fungerande uppkoppling mot omvärlden. Regeringens Bredbandsstrategi och Digitaliseringsstrategi gör att alla myndigheter och företag arbetar åt samma håll, och det förutsätter faktiskt att man har tillgång till snabbt bredband inom några år.

Det är en spännande tid framåt, vi har precis klivit in i digitaliseringstiden och håller därmed på att lämna industrialiseringen som vi klev in i på 1800-talet. Vi bygger detta för att alla i Jönköpings kommun ska få vara med på resan.