Många av de markägare som berörs av en eventuell gruvetablering i Norra Kärr utanför Gränna är LRF-medlemmar. Därför har LRF i Jönköpings och Östergötlands län tillsammans skrivit ett yttrande som svar på ansökan om bearbetningskoncession, det vill säga gruvbrytning till Bergsstaten. Yttrandet belyser särskilt att ansökan inte tar tillräcklig hänsyn till viktiga allmänna intressen och därför inte kan ligga till grund för en bedömning av god och långsiktig resurshushållning.

– Det är viktigt att den markanvändning och de verksamheter som i dag finns i området inte äventyras på grund av en gruvetablering. En bra dialog mellan alla inblandade parter är en förutsättning för att området ska utvecklas på ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart sätt, säger Anders Friberg, ordförande LRF Jönköpings län.

Processen har pågått i ett antal år. LRF för också dialog med Naturskyddsföreningen i Östergötlands och Jönköpings län i frågan. Ärendet ligger nu hos Länsstyrelsen i Jönköpings län för samråd och yttrande. Länsstyrelsen ska yttra sig över markanvändning, naturresurshushållning och miljökonsekvenser, och här kan allmänheten bidra.

– En rättssäker prövning förutsätter att berörda har rimliga villkor för att kunna yttra sig. Det underlag som finns ska också ge en rättvisande och relevant beskrivning av situationen. Eftersom vi bedömer att så inte är fallet bör ansökan inte beviljas, säger Anders Friberg.

Om du har synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningens innehåll, lämna dem till länsstyrelsen senast den 15 maj!

Läs mer på: 
http://www.lansstyrelsen.se/Jonkoping/Sv/nyheter/2018/Sidor/Pr%C3%B6vning-av-Norra-K%C3%A4rr-.aspx?keyword=norra%20k%C3%A4rr