Från LRFs perspektiv är det viktigt att både arbetet med nyckelbiotopsinventering och formellt skydd av skog präglas av dialog och samverkan. Så även tidig och anpassad information till markägare, frivillighet som huvudregel och information om ersättningsmöjligheter i samband med registrering av nyckelbiotoper.

Särskilda markägarmöten där LRFs medlemmar ska få information direkt av Skogsstyrelsen om deras arbete med nyckelbiotopsinventering och skydd av skog kom upp som ett förslag på gemensam aktivitet.

LRF och Skogsstyrelsen delar bilden av betesskador i skogen och mötet diskuterade lösningar på problemen. Kompetenshöjande insatser riktade mot framförallt älgförvaltningsorganisationen togs upp som en viktig framgångsfaktor. LRFs projekt Viltstammar i balans 2.0 nämndes som ett viktigt inslag i detta arbete. Också vikten av att bättre ta tillvara Skogsstyrelsens kunskapsunderlag (Äbin och foderprognoser) i älgförvaltningen diskuterades.  

Från LRF Jönköpings län deltog Andres Friberg, ordförande, Anna Werbitsch Arnell, regionchef och David Ekbäck, utvecklare regional näringspolitik.