- Nu måste alla agera för att minska problemen som lantbruket kommer stå inför lång tid framöver. Det handlar om att hantera långsiktiga effekter som till sist också påverkar konsumenterna, säger Anders Friberg, regionordförande för LRF i Jönköpings län.

Resultatet av enkätundersökningen visar bland annat på att endast en tredjedel uppskattar att de, under förutsättning att det blir en god sistaskörd, kommer skördat 70-100% av sitt foderbehov när säsongen är slut. Naturbetena är också slut på många håll, vilket har gjort att många behövt stödutfodra tidigt på säsongen med foder från redan ansatta foderlager. En god sistaskörd är avgörande för fodersituationen under kommande vinter, men många kommer ändå ha ett stort underskott på foder. LRF och delar av beredskapsgruppen kommer nu att träffa bankerna för att informera om situationen och diskutera kreativa lösningar för lantbruksföretagarna i länet. Diskussioner förs också med kommuner och regionen för att öka efterfrågan på svenskt kött i de offentliga köken. 

-Vi ser i enkäten att det är många som behöver hjälp med att planera för den kommande stallperioden. Tillsammans med banker, foderleverantörer och rådgivningen finns det möjlighet att hitta lösningar och genomföra viktiga förändringar. I livsmedelsstrategin finns ett uttalat mål om att öka den svenska livsmedelsproduktionen, och för att nå dit behövs att flera olika aktörer nu arbetar åt samma håll och tar beslut som visar vägen, säger Anders Friberg.

-Det viktigaste är att du som lantbrukare inte väntar, utan är offensiv, tar kontakt och vidtar åtgärder. LRF har också upprättat en stödtelefon som går att ringa till för att bli lotsad till rätt aktör.

Enkäten i korthet:

  • Endast en tredjedel uppskattar att de kommer att ha skördat mellan 70-100% av sitt grovfoderbehov när säsongen är slut (under förutsättning att det blir en god sistaskörd). Omkring 60% uppskattar att de kommer ha skördat mindre än 70% av grovfoderbehovet, trots eventuella goda förutsättningar.
  • Totalt svarar 77% att de har en plan för att tillgodose vinterns foderbehov. Fokus ligger nu på stöd och hjälp till de 23% som ännu inte har löst detta. Denna siffra kan också dölja ett stort mörkertal.
  • Över hälften av de svarande beräknar behöva utfodra med större andel halm än normalt under vintern.

Beredskapsgrupp Torka i Jönköpings län består av LRF, Hushållningssällskapet, Lantmännen, Maskinringen, Växa, Arla, Scan och Sveriges nötköttsproducenter. 

För mer information kontakta: 

  • Anders Friberg, Regionordförande LRF, tel: 070-260 28 80
  • Frida Carlsson, VD Hushållningssällskapet Jönköping, tel: 0708-290976
  • Nilla Henning, Produktionsrådgivare Växa Sverige, tel: 076-109 08 37