Självförsörjningsgraden i Sverige har minskat dramatiskt från 90 till 50% sedan 1990-talet. Projektet "Jordbruksmarkens framtid" syftar till att stärka kunskapen om odlingslandskapets värden och de ekosystemtjänster den ger (projektet har fokuserat på ekosystemtjänsten livsmedelsförsörjning).

Materialet lanserades på en pressträff i Kortebo utanför Jönköping. Marken finns med i kommunens översiktsplan, men har i dagsläget inte detaljplanerats för byggnation.

Det framtagna materialet är tänkt att användas som underlag i olika beslutsprocesser. Vi vill med underlaget skapa en kunskapskälla om jordbruksmarkens värde för en ökad förståelse och möjlighet till konsumentpåverkan. De underlag som är framtagna, hoppas vi kunna ligga till grund för diskussioner om framtida resurshållande. Materialet ska även användas i handlingsplanerna för den regionala livsmedelsstrategin och som underlag till åtgärdsgenomförande av den gröna handlingsplanen.

Film

Se filmen ”Vår värdefulla jordbruksmark”; en animerad film på 2 min som lyfter de utmaningar som finns för jordbruksmarkens framtid och de behov som finns framöver.

 

Storymap

I vår storymap kan du fördjupa dig i frågorna som rör vår jordbruksmark. I materialet får du en historisk tillbakablick, nulägesanalys och framtidsutsikter. Här finns även diskussionsunderlag.

Storymap - Jordbruksmarkens framtid

Några slutsatser från materialet

1. Jordbruksmarken är den mest grundläggande resursen för att skapa förutsättningar för svensk livsmedelsproduktion och för en hållbar framtid

2. Självförsörjningsgraden i Sverige har minskat dramatiskt från 90 till 50% sedan 1990-talet. Vi ser en förväntad befolkningsökning och med mål om en ökad självförsörjningsgrad, kommer marken inte att räcka till framöver.

3. Det har tagit tusentals år att få fram bra jordbruksmark, bygger vi på denna mark förstör vi den och möjligheterna till en hållbar livsmedelsproduktion försvinner.

4. Vi tar hänsyn till andra när vi tar ansvar för oss själva. Det gör vi genom att vi odlar den mat vi har naturliga förutsättningar för att producera här.

5. Jordbruksmarken bidrar till många positiva saker som en lång rad nyttor från naturen och en levande landsbygd.

 

Projektet Jordbruksmarkens framtid är ett samarbete mellan Jönköpings kommun, Länsstyrelsen i Jönköpings län, LRF Jönköpings län, Jordbruksverket och Jönköpings läns museum.