Som lantbrukare så lever vi i, av och med odlingslandskapet och dess biologiska mångfald. Lönsamma välmående företag med exempelvis får, köttdjur eller mjölkkor är grunden i just detta. Jag hade önskat att fler kunde se och förstå hur viktiga våra betande djur är – för det är de som ger naturbetena dess biologiska mångfald. För att djuren ska kunna ha mat året runt så behövs också åkermark!

Samverkansprojektet ”Jordbruksmarkens framtid” tog fram ett fantastiskt material kring åkermakens betydelse! Detta bör alla kommuner ta del av och aktivt använda i stadsplaneringen.

För att uppnå miljömålet kopplat odlingslandskapet kan vi inte bara förlita oss till anpassade stödregler och högre ersättningar. Visst finns det ett behov inför kommande CAP-period att förenkla reglerna kring betesstödet och kompensationsbidraget. Dessa ersättningar är viktiga för Jönköpings län. Lösningen är förutsättningar för att kunna driva och effektivisera våra företag.

Vi verkar i ett småbrutet landskap. Biotoper kan inte vara ett hinder för att vi ska kunna bedriva en effektiv odling. Avsaknad möjlighet att utveckla odlingen kan i stället leda till att landskapet beskogas.

Matproducenterna är nyckeln till att uppnå flera av våra miljömål! Med rätt förutsättningar för företagandet och en stark svensk matproduktion i framtiden kan vi vara med och bidra! 

/Henrik Svensson, regionstyrelsen LRF Jönköpings län

 

På länsstyrelsen hemsida kan du läsa mer om miljömålen 2020 i Jönköpings län och aktuell uppföljning för 2018.