Det blev aha-upplevelser hos mjölkproducenten, grisuppfödaren och vid traktorkörning i vägkorsning. En av våra viktigaste uppgifter är att sprida kunskap om landsbygdens förutsättningar.

Därför kommer vi nästa år att bjuda in nämnd för nämnd att över en fika samtala om framtiden för kommunens landsbygd och om vår syn på behov och möjligheter. När vi efter årsskiftet får delvis nya politiker behöver vi träffa alla nämnder, även skola och äldreomsorg, och inte bara de klassiska tillstånds- och kontrollmyndigheterna. Vi vill ta ett helhetsgrepp.

Vi vill bli remissinstans för kommunen

Kommunen vill bli av med trafiken genom stan och i stället lägga förbifarten på jord- och skogsbruksmark. Ingen blir förvånad. Kommungruppen har försökt stötta markägare, bland annat genom remissvar till Trafikverket. Vi fick kommunen med oss i vissa skrivningar men till ingen nytta.

På samma sätt fortsätter det: tre vattenskyddsområden
med inskränkningar för jordbruket har inrättats. Vi har bidragit
med synpunkter som lett till mer realistiska och hanterbara
föreskrifter. Nu återstår att se till att kommunens hantering av
tillstånd och anmälningsplikter blir överskådlig, lätthanterlig
och förutsägbar. En uppgift till, som jag bävar lite för: Vi vill bli remissinstans för kommunen i frågor som rör vår verksamhet. Ett sisyfosarbete men nog så viktigt.

Grunden för framgång är förtroende mellan kommungrupp och politiker, både som personer och i sakfrågor. 2019 blir spännande!

/Olle Sjöberg, ordförande Eksjö kommungrupp