LRF är positivt till att både Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket nu klargör att betesskadorna måste minska och att avskjutningsmålen inte uppnåtts.I samarbete med Skogsstyrelsen har Naturvårdsverket fått regeringens uppdrag att konkretisera riksdagens mål för älgförvaltningen.

- Efter sex år med den nya älgförvaltningen nås fortfarande inte de mål som riksdagen satt, och viltskadorna ökar dessutom. En stor anledning till detta är att avskjutningsmålen inte har uppnåtts. Att Naturvårdsverket vill ta en tydligare roll i förvaltningen, och årligen följa upp och utvärdera välkomnas av LRF, säger Anders Friberg.

För LRFs medlemmar är det positivt att konstatera att Naturvårdsverkets vilthandläggare konstaterar att ”det är viktigt att vi har en älgstam i balans med betesresurserna” och att ”antalet älgar ska vara anpassade till målsättningarna för skogens utveckling och den biologiska mångfalden”.

- Det viktigt att det finns ett långsiktigt förtroende mellan parterna - markägare, jägare och myndigheter - i viltförvaltningen, och att det finns förutsättningar och verktyg för att kunna reglera viltstammarna i förhållande till tillgången på foder i skogarna. Det för att markägare ska kunna plantera och få upp mer tall och lövträd på sina marker, vilket också har betydelse för den biologiska mångfalden i våra skogar, säger Anders Friberg.

LRF hoppas att Skogsstyrelsens och Naturvårdsverkets analys även ska leda till en tydligare förvaltningsplan för att minska skadorna även från hjortdjur i framtiden.

När det gäller skadorna från älg så kommer Naturvårdsverket att från och med 2019 följa upp och analysera resultaten på länsnivå. Något som LRF ser som ett steg i rätt riktning.

 

För mer information:
Anders Friberg, ordförande LRF Jönköpings län, tel: 070-260 28 80