Anders Friberg, ordförande:

Anders Friberg– Torkan har gjort ett väldigt stort avtryck. En beredskapsgrupp bildades i början av juni för att samla branschens erfarenheter om allt från fodersituation och slakt till rådgivning och skördeläge. Det var en väldig styrka att hela sommaren kunna inventera läge, behov, samordna aktiviteter och information. Det har också mynnat ut i ett samarbete att bygga vidare på.

– Under hösten fick vi in otaliga rapporter om allt värre vildsvinsskador. Det ser vi allvarligt på och arbetet kommer att intensifieras i år.

Henrik Svensson, vice ordförande:

henrik svensson– Resan mot nästa Capperiod har börjat. Höglandsgruppen,
med representanter från Jönköping, Östergötland, Sydost
och Skåne, har aktiverats igen för att bevaka de ersättningar som är viktiga för våra skogs- och mellanbygder.
Greppa näringen fokuserade på torkans konsekvenser och vilka åtgärder vi kan vidta för att hantera svängningarna i klimatet.
– Drygt 140 elever påbörjade utbildning på länets
naturbruksgymnasier och Stora Segerstad får bygga ett svinhus.

Karin Nalbin:

karin nalbin– I juni klubbades den regionala livsmedelsstrategin. Strategin är ett viktigt redskap och vi ser fram emot det fortsatta arbetet med att ta fram handlingsplaner och konkreta åtgärder för att stärka och utveckla produktionen av mat i vårt län.
– Torkan gjorde också att våra frågor även nådde konsumenterna. Intresset hos allmänheten för den svenska maten och insikten om vikten av att ha en stark inhemsk
matproduktion ökade under året.

Mikael Wik:

mikael wik– Att LRF finns med i Klimatrådets arbete är viktigt och en möjlighet att på ett positivt sätt kommunicera våra frågor, bland annat fördelarna med att välja svenska råvaror.
– Processen om gruvbrytning i Norra Kärr löper vidare. LRF i Jönköpings och Östergötlands län har tillsammans skrivit ett yttrande till Bergsstaten som svar på ansökan om gruvbrytning. Vi tryckte särskilt på att ansökan inte tar tillräcklig hänsyn till viktiga allmänna intressen och därför inte kan ligga till grund för en bedömning.

Patrik Jönsson:

patrik jönsson– I höstas erbjöds alla omsorgsansvariga i kommungrupperna en utbildning om psykisk ohälsa och självmordsprevention i samarbete med länsstyrelsen och Region Jönköpings
län med anledning av det tuffa skördeåret. Och beredskapsgruppen har varit en bra arena för omsorgsfrågorna.
– Diskussionen om framtidens folkrörelse inleddes under veckorna 39–40. Omkring 150 medlemmar från
lokalavdelningarna träffades för att spåna idéer och reflektera över hur vi kan bygga ett starkt LRF för framtiden. Dialogen fortsätter.

 

Frida Svensson, LRF Ungdomen:

frida svensson– En av årets höjdpunkter är Jorden och skogen i stan, där flera hundra barn i mellanstadieåldern får lära sig mer om de gröna näringarna.I år arrangeraade vi för det sjunde året.
– Vi har också synts på flera större mässor, bland annat Ung Företagsamhetsmässan, Jobbmässan, Dreamhack, HS
Sommarmöte och Elmia lantbruksmässa, där vi ordnade studiebesök för tillresta LRF-ungdomar och ett uppskattat After Elmia.

Följ LRF Jönköpings län på Facebook!

❖ ”LRF Jönköping är bärare av samhällsintresse! Vi uppfattas
som trovärdiga, proaktiva och möjlighetsorienterade.
Vi tar ansvar och möter alla med respekt.” Under strategidagarna togs dessa värdeord fram gemensamt av styrelse, personal och valberedning och ska genomsyra verksamheten.

Fler axplock från året som gått!

Kommungrupperna

❖ Kommungrupperna arbetar under året aktivt med
näringspolitiska frågor på kommunal nivå. Inför
höstens val arrangerades många möten och politikerdebatter
runt om i regionen.

Några exempel:
I Nässjö var det som på många andra håll full aktivitet inför valet. Bland annat bjöd kommungruppen in kommunstyrelsen på studiebesök hos Lars Andersson i Kramsäng,
som visade sin dikobesättning.
– Vi vill ge politikerna kunskap och ökad förståelse för de utmaningar och möjligheter vi står inför. Kvällen bjöd på en hel del bra diskussioner, säger Harald Karlsson, ordförande Nässjö kommungrupp.
I Mullsjö är 80 procent av köttet på restaurangerna utländskt. Det visade sig när Mullsjö kommungrupp kontaktade de lokala krögarna. Under året har LRF i Mullsjö arbetat med att märka de restauranger som har svenskt alternativ på menyn för att hjälpa gästerna att välja.
– Tillsammans hoppas vi att fler konsumenter ska fråga efter ursprung även när man äter på restaurang och att vi nu vänder siffrorna till 80 procent svenskt. Vi hoppas idén kan sprida sig till fler platser, säger Jakob Junvik från LRFs kommungrupp
i Mullsjö. 

Många kommuner var också med och tog ställning för svensk matproduktion i torkans spår. Flera har ökat andelen svenskt kött i sin offentliga upphandling. Även Region Jönköpings län
satsade på mer svenskt kött till sjukhus och skolor. Det inventerades och erbjöds på många håll kommunala ytor för att kunna få in mer foder och bete.

henrik svensson och christina nordin i samtal om torkan

Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin besökte Henrik Svensson, bonde och styrelseledamot i LRF
Jönköping, i samband med torkan.

Lokalavdelningar rustar för framtiden

❖ 75 lokalavdelningar har under året genomfört drygt 330 aktiviteter. Fem lokalavdelningar har blivit två. Värnamo
och Tånnö slog sig samman och Myresjö, Lannaskede, Fröderyd och Nävelsjö bildade Landsbrobygdens LRF och blev
den största lokalavdelningen i regionen. Årets lokalavdelning blev Tofteryd-Hagshult-Åker. I kalendern på webben kan du se kommande aktiviteter.

LRF Ungdomen

❖ Under året har styrelsen bestått av ordförande Frida Svensson, vice ordförande Elin Hagelsås, Axel Svensson, Erik Öster, Daniel Kjellberg, Jessica Jörgensen, Evelina Gustavsson, Fredrik Axén och Carl-Fredrik Starby.

lrf ungdomen

Varje år arrangerar LRF Ungdomen Jorden och skogen i stan. På bilden: Axel Svensson, Daniel Kjellberg, Elin Hagelsås, Frida Svensson och Jessica Jörgensen.

 

Jobba grönt har mött över 400 elever och lärare för att berätta om det gröna näringslivets möjligheter.

Medlemsaktiviteter som till exempel träff med tre banker om företagande och en paneldebatt med politiker från riksdagspartiernas ungdomsförbund med tema föryngring i branschen. 

Isaryds Entreprenad utsågs till Årets arbetsgivarel, Fredrik Ågren fick Ung växtkraftstipendiet och Årets premieelev
blev Tove Nilsson. 

Följ LRF Ungdomen på Facebook!

Länsförbundsstämman 2018

❖ Länsförbundsstämman: Jobben, maten och klimatet var temat och 20 regionala politiker medverkande i debatt och samtal om hållbar mat, arbetstillfällen, en fossilfri framtid och
att landsbygden är en förutsättning för ett levande län. Anders Friberg valdes till ny ordförande och Mikael Bäckström tackades av.

 

Av sex motioner sändes två till
riksförbundsstämman. ”Viltskador, markägarens ansvar” har resulterat i en framställan till regeringen om att jägarorganisationerna bör arbeta för ökad kunskap om Älgbetesinventeringen och foderprognoser. Dialog med Naturvårdsverket om förbättringar i älgförvaltningen pågår. Riksförbundsstyrelsen fick också i uppdrag att fortsätta arbeta för att staten står för kostnaden för trikinprov på vildsvin.

Läs mer om stämman här!

Gröna näringarnas viktiga roll i länets klimatarbete 

❖ LRF Jönköping har en ledamot i länets Klimatråd och ordförandeskap i Klimatrådets fokusgrupp för förnybar energi, jord- och skogsbruk. I våras lanserades Klimatmatsedeln med budskapet ”Ät hållbart med svenska råvaror – halva klimatbelastningen, hela mervärdet”.

❖ Årets Klimatvecka i september erbjöd ett 50-tal programpunkter, exempelvis Hållbara måltider, ett solseminarium på Sjöviks gård och ett regionalt mat- och klimatseminarium. Årets vinnare av Klimatpriset blev Hela Människan, som består av ett 80-tal föreningar som driver socialt arbete och som tar till vara livsmedel som annars skulle bli svinn. Klimatrådets debattartikel om den svenska maten som en resurs i klimatarbetet fick stor spridning.

marcus söderlind och helena jonsson vid lanseringen av Klimatmatsedeln

Läs mer om Klimatmatsedeln här!

Inför valet

❖ Två debattkvällar med förberedande studiebesök för riksdagspolitiker arrangerades i Aneby och Värnamo. I augusti arrangerades i Värnamo också en särskild debatt om skogen med riksdagspolitiker. I kommunerna hölls många debattkvällar med kommunpolitiker. 

❖ Markägare behöver långsiktighet. Det var temat när LRF Jönköping träffade landshövding Helena Jonsson och tjänstemän från länsstyrelsen i skogen utanför Vaggeryd.
Bland annat besökets ett vilthägn för att diskutera betesskador. Läs mer!

Jordbruksmarkens framtid 

jordbruksmarkens framtid❖ Jordbruksmarken är viktig för livsmedelsproduktionen men den tätortsnära jordbruksmarken påverkas av planer på bebyggelse för industri, handel och bostäder. Ett kunskapsmaterial riktat till politiker, tjänstemän och allmänhet har tagits fram. Läs mer!
– Vi vill med underlaget jobba långsiktigt och strategiskt för att bygga upp kunskapen om odlingsmarkens värden, sa Linda Hassel, länsstyrelsen.

Elmia lantbruksmässa

❖ LRF Jönköping hade en gemensam monter med LRF Konsult på Elmia Lantbruksmässa. Från LRFs riksförbundsstyrelse kom ordförande Palle Borgström och
ledamöterna Mikael Bäckström och Joakim Borgs för träffa medlemmar.

Priser och utmärkelser

❖ Årets matentreprenör gick till Rudenstams Bär & Frukt och Silvernålen tilldelades Gisela Karlsson, Västboås, Yngve Edvardsson, Tabergs bergslag, och Åke Svensson, Öreryd. LRFs och Länsförsäkringars pris Säker Bonde tilldelades Fredrik Claesson, Starkeryd.

Vad har hänt i projekten under året?

Viltstammar i balans 2.0 har haft utbildningskvällar om hur viltstammarna förvaltas i förhållande till andra intressen: samhälle, skogsbruk, lantbruk och jakt.
Eurodairy/Konkurrenskraftig mjölkproduktion 2.0: Nio pilotföretag erbjuds fortbildning, tar emot studiebesök och deltar i erfagrupper. Inspirationsdag om bete till mjölkkor för att öka lönsamheten arrangerades. Fyra lantbrukare och en forskare besökte England i oktober för att delta i workshop. Nyhetsbrev med tips, information och erfarenheter har skickats ut till mjölkföretagare.