Aktuell uppdatering i ärendet (2019-04-15)

Många av de markägare som har överklagat det undersökningstillstånd som Bergsstaten har godkänt, kommer nu börja få brev hem från Bergsstaten. 

Detta brev är ett svar från Bergsstaten till förvaltningsrätten gällande den överklagan som skickats in från markägare. Bergsstaten har fått möjlighet att förklara sin syn på ärendet och de olika argument som kommit fram, till förvaltningsrätten. En kopia på detta har skickats till vederbörlig markägare.

Om du som markägare inte känner dig nöjd med den förklaring Bergsstaten gör, har du en chans att yttra dig igen och komma med fler/ tydligare argument för din överklagan av undersökningstillståndet. I det brev du får hem står det vilket datum ditt yttrande måste vara inne till.

Det har kommit en del frågor gällande hur brevet är skrivet. I början nämner Bergsstaten ofta flertalet personer (kanske fem-sex namn) som också har överklagat inom samma område. Anledningen till varför fler namn nämns är för att Bergsstaten arbetar kontinuerligt med att yttra sig över de överklaganden som kommit in och arbetar då av överklaganden i olika grupper för att göra det effektivt. Detta betyder INTE att det exempelvis är fem personer som har överklagat i ett område, utan bara att det är dessa fem överklagande Bergsstaten yttrar sig över i just i detta brev.

I och med att det har kommit in fler hundra överklagande till förvaltningsrätten så har de valt att göra på detta sätt. LRF förstår att detta kan skapa förvirring och en osäkerhet hos respektive markägare som har överklagat. Men tyvärr är det så deras arbetssätt ser ut. LRF kommer dock påtala för Bergsstaten att detta skapar stor osäkerhet och förvirring hos berörda.

Det du som berörd markägare kan göra när du fått brevet från Bergsstaten är att aningen välja att nöja dig med ditt första yttrande som har skickats till förvaltningsrätten och då inte yttra något mer just nu. Alternativt kan du ta möjligheten att utifrån Bergsstatens yttrande, skriva ner fler argument till varför du ställer dig emot ett undersökningstillstånd i ditt område. Dvs argumentera emot Bergsstatens argument. Ert yttrande skickar du i så fall till angiven adress i brevet.

Läs mer om processen om möjlig mineralutvinning i mittersta Småland här!