Tyvärr ser inte verkligheten ut så utan det är något vi behöver hålla fokus på och arbeta vidare med. Att en organisation som LRF självklart skulle arbeta bäst om den i alla led representerade medlemskårens fördelning av män och kvinnor är givet. För att visionen om tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft inom de gröna näringarna ska kunna nås behöver LRF bli mer jämställt.

Jämställdhetsarbetet ska genomsyra hela LRFs arbete.
Delar av min inledning i denna spalt är hämtad från en
motion som behandlades på vår stämma i Jönköping. Motionen stöttades i flera uttalanden, antogs i sin helhet och skickades vidare till riksförbundsstämman.

"Vi har alla ett ansvar att leva upp till"

ETT AV UTTALANDENA tryckte på en öm punkt för mig som
man. Att arbetet för jämställdhet inte börjar i styrelserummet
eller på möten utan i hemmet. Det är en förutsättning för att
alla ska ha tid och ork för att engagera sig i ett aktivt föreningsarbete.

Min svärfars råd till sin dotter var att vill du ha en bra karl
så måste man börja med hans farmor. Om min fru gjorde ett
bra val i sammanhanget får hon uttala sig om själv men det är
tragiskt att vi ska behöva tala om generationer i tid för att uppnå resultat i ämnet.

Om vi ska nå framtidens folkrörelse och ”LRF är en organisation med engagemang som attraherar både män och kvinnor” måste saker hända fortare. Vi har alla ett ansvar att leva upp till stadgarna för LRFs ideella förening: verksamheten ska bedrivas med ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv.

// Patrik Jönsson
regionstyreslen LRF Jönköpings län