Med anledning av de stora skador som orsakades av vildsvin under vintern 2018/2019 skickade LRF Vetlanda kommungrupp ut en enkät till medlemmarna för att få en övergripande bild av omfattningen av vildsvinsskadorna på kommunnivå, och för att kunna använda detta i arbetet för att hitta lösningar på problematiken.

Svaren visar bland annat på:

  • 72% upplever en ökning av vildsvin i närområdet jämfört med föregående år.
  • Många enskilda markägare gör de åtgärder de kan, men att det är svårigheter att komma till bukt med problematiken på en större skala.
  • Skadorna orsakar stora ekonomiska förluster som inte är proportionerliga i förhållande till inkomst från exempelvis arrende eller kött.
  • Oron för nya skador påverkar också måendet hos den enskilde drabbade.  
  • 76% upplever skador på 10% eller mer av sin brukade mark.(24 % anger att de har skador på 30% eller mer.)

En skrivelse har skickats in till länsstyrelsen och viltdelegationen där kommungruppen efterfrågar svar på hur målen i Vildsvinsförvaltningsplanen ska nås och vikten av att Länsstyrelsen/viltdelegationen med kraft tar sig an frågan kring de kontinuerligt ökande skadorna. Kommungruppen vill också se förslag på konkreta åtgärder för att vända trenden och vilken hjälp som finns att få från myndigheter och delegation.

 

Kontakt:

Jörgen Svensson, LRF Vetlanda kommungrupp tel: 070-281 35 57

Anders Friberg, ordförande LRF Jönköpings län tel: 070-260 28 80