Många spännande projekt och förstudier genomfördes hösten 2018. Dessa fungerar nu som underlag till det fortsätta arbetet med att ge-nomföra strategin och sätta handlingsplaner.

–Jämställdhet är ett ämne vibehöver jobba mer med i skogs-strategin. Vi har redan lite planer på olika projekt om hur vi ska öka jämställdheten i såväl skogsnäring som älgförvaltning, säger Helene Lantz, verksamhetsutvecklare skog och vilt, LRF Jönköpings län & Sydost.

Två av förstudierna handlade om jämställdhet 

”Jämställdhet i Smålands skogsnäring”, som togs fram av länsstyrelserna, kartlade nuläget i Smålands skogsnäring ur ett jämställdhetsperspektiv. Här identifieras utmaningar och förslag på lämpliga åtgärder.

”Jämställdhet ger bättre beslut” utgick från älgförvaltningsgrup-pernas ledamöter och deras egna upplevelser för att undersöka hur jämställda älgförvaltningsgrupperna i Småland är. Studien föreslår åtgärder för att göra uppdragen tillgängliga och attraktiva för såväl kvinnor som män. Denna togs fram av LRF tillsammans med samverkanspartner.  

Läs mer om alla 14 förstudier och projekt som är framtagna under 2018.