Jordbruksverket och i form av studiecirklar. Hittills under 2019 har ca 50 cirklar genomförts med ungefär 450 deltagare. Nu söker vi fler cirkelledare för att kunna erbjuda fler cirklar över hela landet!

Om Studiecirklarna

Målet med cirklarna är mer aktiv förvaltning och underhåll av diken i odlingslandskapet. Detta är ett eftersatt område som är viktigt för livsmedelsproduktionen, samtidigt som det styrs av omfattande regelverk för miljöhänsyn och förvaltning. Studiecirkeln kan genomföras med markägare som har enskilda diken, ett markavvattningsföretag eller med dikesentreprenörer. Under studiecirkeln kan man även göra fältbesök. Till cirkeln finns en studievägledning med pedagogiska upplägg i steg för steg. Som stöd finns även LRF:s bok Äga och förvalta diken och Jordbruksverkets broschyr Underhåll dina diken för ett rikare odlingslandskap m.m. Varje studiecirkel ska bestå av 3–6 träffar fördelat på 9–20 studietimmar.

Uppdraget som cirkelledare

För att bli cirkelledare behöver du gå en cirkelledarutbildning som vi arrangerar. Du förväntas genomföra flera studiecirklar och med fördel även i angränsande län. Uppdraget kräver engagemang för jordbrukets vattenhushållningsfrågor och en generell erfarenhet av lantbruk och/eller vattenfrågor inom jordbruk (minst 5 år) t ex som lantbruksföretagare, maskinförare på jordbruksföretag, entreprenör inom täckdikning och dikesunderhåll, lantbruksrådgivare eller konsult inom vattenhushållning.

Cirkelledarutbildning

Vid cirkelledarutbildningen får du kunskap om ledarskap, pedagogik och sakkunskap om markavvattning. Vid cirkelledarutbildningen deltar LRF och Jordbruksverket med sakkunniga och Studieförbundet Vuxenskolan med pedagoger. Du får arvode och reseersättning även för utbildningen.
Ersättning Som cirkelledare får du ett arvode på 300 kr/ studietimme inklusive sociala avgifter. Arvode utgår för ytterligare två timmar per studiecirkel för förberedelser och efterarbete.


Kontakt

Vid frågor kontakta vår regionala kontaktperson: Syd Henrik Djerv henrik.djerv@lrf.se telefon: 010-184 42 98 Eller nationell projektledare Annsofi Collin, annsofi.collin@sv.se telefon: 070 – 2048018


Mer information

www.sv.se/diken
www.jordbruksverket.se/amnesomraden/odling/vattenhushallning/studiecirklaromdiken