Skogens mångbruk syftar till att utveckla skogens många värden och bidrar till många mål i strategierna, KVIST ska få ut fler studenter på praktik och öka samverkan mellan företag och akademi i träbranschen och InsTrä ska skapa ett gemensamt system för utbildning och fortbildning.

Seminarier för att sprida kunskap om allemansrätten bland
naturturismföretagare och om Mera Tall i viltförvaltningsorganisationer har arrangerats. Intresset är stort och organisationerna inom strategierna arbetar för en fortsättning under 2020.

Det pågår också arbete inom många andra områden:

  • Utveckla Asa försökspark som centrum för att dela ny kunskap om skogsskötsel och miljöhänsyn. En skogsdag ska anordnas i Asa i höst.
  • Etablera en plattform med forskning, innovation och rådgivning som ska ge bättre kunskap och strategier för att minska skogsskadornas omfattning och effekter.
  • Starta ett långsiktigt projekt för att utveckla naturvärden genom nyskapande naturvård.
  • Sprida kunskap om att bygga stora hus i trä efter förebild från Trähusskolan i Jönköpings län.
  • En avsiktsförklaring har antagits för att göra skogs- och
    träsektorerna mer jämställda.
  • Bygga en webb och kommunikation för att sprida information om vad som pågår.

Sammantaget pågår många satsningar som gynnar Smålands
skogars många värden.

 

Magnus Hellgren

Samordnare Smålands skogs- och trästrategier