Enkätsvaren visar generellt att stammarna har ökat i båda regionerna de senaste två åren. Framförallt är det grupper mellan 2-5 djur som har iakttagits. I Jönköping upplevs de största skadorna i Eksjö, Habo och Vetlanda. I Sydost upplevs ökningen mest i Västervik, Oskarshamn och Sölvesborg.

Det har också inkommit motioner till stämmorna om dovviltet. Bland de åtgärder som har gjorts för att förebygga skador orsakade av dovhjort nämns i första hand ett ökat jakttryck.

Problematiken har funnits länge

- Problematiken med betesskador från dovhjort har på sina håll funnits länge, bland annat i Västervikstrakterna. Det sista vi vill ha är ett nytt scenario liknande vildsvinen, därför vill vi börja i tid. Ett första steg är att kartlägga skadorna för att se vilka åtgärder som är lämpliga att sätta in, säger Fredrik Persson regionstyrelsen LRF Sydost.

För att samla in kunskap och mäta skador pågår nu ett regionalt arbete kring att erbjuda utvalda lokalavdelningar i regionerna möjligheten att sätta upp referensburar. LRF arbetar också med att ta fram ett bättre kunskapsunderlag i syfte att få större förståelse för effekterna av starka viltstammar.

Började märka en skördeminskning

Håkan Svensson, i Västansjö Dalhem Gamleby  har med hjälp av referensburar beräknat skador på åkermark:
- Jag har ett antal år haft 2 kvm stora burar slumpmässigt utplacerade på åkrar jag arrenderar. För cirka 8-10 år sedan började vi märka av en skördeminskning vi inte kunde förklara. Vi tog jordprover och provade mycket innan vi började fundera på viltet. Hushållningssällskapet har gjort analyserna på referensrutorna och det visade en 52 procentig skördeminskning på vallens första skörd, andra skörden var helt nerbetad, där fanns ingenting att hämta alls. Det andra året mätte vi rågskörd, vilket visade en 39-procentig  minskning. Totalt är det ekonomiska förluster på omkring 200 000-250 000 kr per år.
- Det är mycket diskussion om viltskador, men nu måste också vi också få till någon förändring. För det kostar ju pengar, påverkar grödval och tankar om framtida investeringar. Exempelvis behöver jag ha dubbelt så stora ytor för vallen.