I Lantbruksbarometern benämns den här delen av landet som Region 3, och där ingår Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Blekinge län.

Regionens lönsamhetsindex[1] har ökat från plus 10 förra året till plus 20 i år (rikssnittet: minus 2) och är tillsammans med region 4[2] de enda regionerna med ett positivt index. Se diagram nedan.

diagram lantbruksbarometern.jpg

Lantbrukarnas prognos är att lönsamheten ska vara oförändrad det kommande året och hela 90 procent upplever att deras lönsamhet täcker löpande utgifter. Nästan en femtedel (19 procent) uppger dessutom att de både kan ta ut en lön och spara pengar till framtida investeringar. Andelen som uppger att lönsamheten är så dålig att de går med förlust är fortsatt låg, endast två procent.  

Precis som i övriga landet är de vanligaste åtgärderna för att förbättra lönsamheten att effektivisera och öka produktionen. Samtidigt finns det saker i omvärlden som oroar. Drygt sex av tio (62 procent) upplever att EU:s jordbrukspolitik kommer ha störst påverkan på deras fortsatta produktion. Därefter följer konsumentbeteende (36 procent) och klimatförändringar (35 procent).

Fortsatt investeringvilja och intresse för energiproduktion

I undersökningen 2020 uppgav 12 procent av regionens lantbrukare att de planerade att investera i åker- eller skogsmark. Det faktiska utfallet blev i princip samma, elva procent, vilket var högst andel i Sverige. Även vad gäller investeringar i byggnader, exklusive djurstallar var andelen lika stor som lantbrukarna prognosticerade för. Prognosen framåt visar på fortsatt investeringsvilja på ungefär samma nivå, drygt tio procent.

Vanligaste området för nya affärsmöljigheter är entreprenadverksamhet, därefter energiproduktion för eget bruk (störst är intresset för solenergi) och turism.

Även om fler kommer att öka sin mjölkproduktion de kommade tre åren har det samtidigt blivit en fördubbling av dem som uppger att de ska minska, från elva till 25 procent. Drygt hälften (52 procent) kommer ha en oförändrad mjölkproduktion inom en treårsperiod. Även bland nötkötts-producenterna gav hälften samma svar.

[1] Nettotalet för lönsamhetsindexet kan variera från minus 100 till plus 100.
[2] Region 4 = Hallands län och Skåne län

 

Insikter och analyser utifrån Lantbruksbarometern 2021

  • Den svenska kronan har stärkts i förhållande till euron vilket påverkar EU-stöden negativt och därmed riskerar intäkterna för lantbrukarna att bli lägre under 2021.
  • Under en tid av global osäkerhet och svängningar på marknaden har det svenska lantbruket klarat sig väl och samtliga fyra stora produktionsgrenar har en positiv framtidstro.
  • Lantbrukarnas upplevda lönsamhet håller sig relativt stabil i orostider.
  • Nästan hälften av lantbrukarna upplever en ganska eller mycket god lönsamhet i sitt företag och lika många tror på en ganska eller mycket god lönsamhet om ett år.
  • EU:s jordbruks- och landsbygdspolitik (CAP), klimatförändringar, konsumentbeteende och det svenska regelverket är de faktorer som lantbrukarna uppger kommer påverka deras framtida produktion mest.

Tips till lantbrukare

  • Följ regelbundet upp din verksamhet och ha koll på kassaflödet.
  • Följ politiska händelser, till exempel EU:s taxonomi och gemensamma jordbruks- och landsbygdspolitik (CAP).
  • Se över det egna skyddsnätet vad gäller försäkringar, pension och generationsskiften.
  • Följ marknaden, använd ditt nätverk och var lyhörd för nya konsumtionsmönster och behov för att fånga nya affärsmöjligheter.

 

Läs hela rapporten via:

ludvig.se/press

Har du frågor vänligen kontakta

Åsa Andersson, biträdande kontorschef Ludvig & Co Jönköping