Den 30 april är sista dagen att lämna in svar på Vattenmyndighetens förslag till nytt åtgärdsprogram för hur våra vatten ska nå god status till 2021. Förslaget innehåller åtgärder i miljardklassen på jordbruksmark. En stor del av åtgärderna vill man tvinga fram med ytterligare lagstiftning.

Förslaget har väckt stort engagemang och mycket ilska bland Mälardalens lantbrukare som inte håller med om att Vattenmyndighetens förslag är rätt väg till god vattenstatus.

Flera av LRF:s kommungrupper, lokalavdelningar och dikningsföretag har skickat egna remissvar på förslaget och en genomgående synpunkt är bristen på avvägningar gentemot andra viktiga samhällsmål som behovet av svensk livsmedelsproduktion.

LRF Mälardalens ordförande Sture Johansson är mycket glad för det djupa engagemanget och stora kunskap som finns hos medlemmarna i vattenfrågan.

Även LRF Mälardalens styrelse har i dagarna lämnat sitt yttrande gällande förslaget till åtgärdsprogram där man vänder sig mycket starkt emot den orimliga ambitionsnivån, bördefördelningen mellan sektorer samt avsaknaden av samhällsekonomisk konsekvensanalys och proportionalitets-bedömningar.  LRF Mälardalen menar även att Vattenmyndigheten tänkt helt galet gällande vilka styrmedel som på bästa sätt får åtgärder på rätt plats.

 - Jag upplever att vi genom vårt stora engagemang inom hela LRF verkligen lyckats väcka en bred diskussion kring detta, och vi ser nu att en mängd andra remissinstanser håller med oss om att konsekvenserna av förslaget för svensk livsmedels-produktion är på tok för omfattande, säger Sture Johansson.

- Nu hoppas vi verkligen att Vattenmyndigheten ”gör om och gör rätt” inför beslutet i december.

För ytterligare information, vänligen kontakta LRF Mälardalen.
Sture Johansson, regionordförande, 070-560 02 94
Lisa Ehde, verksamhetsutvecklare, 0171-41 46 33