Det är glädjande för våra medlemmar att delegationen följde den linje som LRF har förespråkat. De beslutade att skicka in åtgärdsprogrammet som underlag för regeringens bedömning utan att ta ställning till det. Man bestämde också att skjuta på beslutet om nya miljökvalitetsnormer, som ska ses över inom ett år.

Regeringen beslutade den 19 november att de avser att pröva åtgärdsprogrammet på begäran från Jordbruksverket och ett flertal kommuner. Ansvaret för bedömningarna ligger nu helt hos regeringen, som nu måste ta ansvar för de avvägningar som ingår i besluten. Regeringens beslut att ta över vattenförvaltningsbesluten om åtgärdsprogrammen och vattendelegationens i Norra Östersjöns val att inte fatta övriga beslut, innebär en stor framgång för LRFs arbete. LRF anser att det är ett mycket positivt att regeringen väljer att pröva vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram.

Förslaget till åtgärdsprogrammet inom vattendirektivet har varit kantat med flera brister och fått välgrundad kritik. Att regeringen uppmärksammar det och svarar med att pröva förslaget är i grunden något som alla som kämpar för bättre miljö och svensk livsmedelproduktion borde applådera.

Flera i Norra Östersjöns vattendelegation har visat stort engagemang och kämpat för frågor kopplat till konkurrenskraft och livsmedelsproduktion. LRF är imponerade över det arbete som delegaterna gjort och särskilt stor eloge till Petter Ströms insats. Petter har inte bara haft landsbygdens perspektiv, han har också samlat sina kollegor i delegationen och gjort en mycket stark insats.

Om du vill veta mer, kontakta Eleonore Marcusson, eleonore.marcusson@lrf.se, 0171-41 76 33