1. Sätt dig in i situationen
Vilka är det som vill åt din mark och vilket ledningsslag är det tal om? Ett intrång behöver inte alltid vara av ondo. Kanske kan fastigheten få uppkoppling till bredband eller kommunalt vatten- och avlopp beroende på vilken typ av ledning det gäller.  Ta kontakt med kontaktpersonen i projektet och hör dig för.

2. Markåtkomst
När en ledning behöver dras över dina marker kan ledningsägaren få rätt att göra det på två olika sätt:
• genom ett frivilligt avtal som skrivs mellan dig och ledningsägaren (nyttjanderätt eller avtalsservitut)
• genom att Lantmäteriet beslutar om ledningsrätt i en förrättning.

3. Markupplåtelseavtal (vid frivillig överenskommelse)
Granska föreslaget avtal. Finns för jord- och skogsbruket viktiga punkter med? Längst ner hittar du en kort sammanfattning över viktiga saker att ha med i ett avtal.

4. Kontakta grannar
Hör med dina grannar om de också är berörda. Vill man få till stånd en förändring av villkor är det alltid en stor fördel om man är flera som hjälps åt och kan prata med ledningsägaren. 

5. Kontakta LRF Mälardalen eller LRF Konsult
LRF kan genom kommungruppen eller regionkontoret var behjälpliga med stöd i form av biträde vid möten med ledningsägaren för att på så sätt föra samtal om formerna för intrånget och eventuellt bättre villkor i avtalet. I sådana samtal kan även frågan om rätt till biträde på ledningsägarens bekostnad diskuteras. 

Kontakt: Håkan Lindström, hakan.lindstrom@lrf.se, 0171-41 76 37

Om situationen är låst eller om det avtalats om rätt till biträde så kan LRF Konsult kontaktas för stöd i förhandlingen med ledningsägaren. På LRF Konsult finns det kompetens för olika typer av konflikter. 

Kontakt: LRF Konsults intrångsgrupp i Västerås, 021-10 35 70

 

Viktiga villkor att tänka på vid angående markupplåtelseavtal 

Följande villkorspunkter utgör basnivån i ett markavtal, och behöver ingå: 

  • Markägaren ska inte i framtiden bli ersättningsskyldig för ev. skador på ledningen i samband med normalt brukande av åker och skog. (Tex vid uppfrysning av kabel.) 
  • Om markägaren avser vidta åtgärder (t.ex grävning/dränering) som kan skada ledningen ska ledningsägaren anvisa lämpliga skyddsåtgärder (t.ex grävning med spett och spade istället för grävskopa) och ersätta markägaren för eventuella merkostnader. 
  • Reglering av eventuella skador på mark och gröda bör vara tydligt och avtalat. Ev. skadade dräneringsledningar ska återställas enligt Jordbruksverkets manual. 
  • Kopplingsbrunnar och andra avsättningspunkter som anläggs längs ledningen ska placeras där de är acceptabla, (inte mitt i åkern).
  • Bra kartunderlag är nödvändigt till markupplåtelseavtalet. Ledningens sträckning och fastighetsgränser skall tydligt framgå. Så det är klart vad som överenskommits om avvikelser från överenskommen ledningssträckning skulle ske.
  • Intrångsersättning ska betalas. Nivåerna är olika beroende på vilket sorts intrång det är frågan om. 

Om det uppstår osäkerheter om avtalet bör någon sakkunnig rådfrågas om markupplåtelse och tekniska förutsättningar. Ledningsägaren bör stå för ev. kostnader för sakkunnigt biträde (ofta gängse praxis vid tvångåtkomst av mark). 

Ovanstående punkter ska ses som en basnivå i ett markavtal. LRF Konsults intrångsgrupp i Västerås bistår gärna vid intrångsförhandling och upprättande av markavtal, telefon: 021-10 35 70.