De båda skolorna, Kalix naturbruksgymnasium med skogsinriktning, och Grans naturbruksgymnasium i Öjebyn, med bl a lantbruksinriktning, har under flertalet år dragits med dålig ekonomi p g a bristande elevunderlag. Men LRF Norrbotten anser att det är fel väg att gå att landstinget nu vill överföra huvudmannaskapet på kommunerna.

- Det är självklart att utbildningarna måste omstöpas på något sätt för att följa utvecklingen, och för att få ekonomin i balans, men det naturliga är att landstinget, fullföljer sitt ansvar och rättar till de brister som finns, menar Nils-Olov Lindfors.

"Viktigt att inte avlöva utbildningarna"

Även om elevunderlaget sviktat finns tydliga tecken på att utbildningarna kommer att behövas än mer i framtiden. Regeringen håller på att ta fram en nationell livsmedelsstrategi så att mer mat kan produceras i Sverige, liksom en skogsstrategi där målet är 20 000 nya jobb.

- Många arbetstillfällen kommer att finnas inom de gröna näringarna i framtiden, och det är därför oerhört viktigt att man inte avlövar utbildningarna om livsmedels- och skogsstrategierna ska nå sina mål, säger Nils-Olov Lindfors.

Bondekåren har i dag en hög medelålder, och det kommer att krävas såväl kompetent personal att anställa, som nya företagare som är beredda att ta över befintliga jordbruk. Redan i dag får de allra flesta som gått ut de båda utbildningarna jobb direkt efteråt.