Nils-Olov Lindfors, ordförande LRF Norrbotten och Arne Lindström, ordförande LRF Västerbotten, har i dag undertecknat ett brev som gått iväg till samtliga riksdagsledamöter i de båda länen. Det handlar om att få politikerna att agera snabt för att rädda kvar mjölkproduktionen här.

I början av sommaren uppvaktades båda de socialdemokratiska riksdagsgrupperna vid möten i Västerbotten respektive Norrbotten. Uppföljande brev har skickats. Även andra regionala aktiviteter för att påverka såväl politiker som allmänhet att stödja svensk mjölkproduktion är under planering.

Brevet som skickats i dag:

Hej!

Vi skriver till er med anledning av den mjölkkris som råder i landet och som ni säkerligen är fullt medvetna om.

Debatten i media och i olika nätforum handlar mycket om idéer hur man på olika sätt kan höja mjölkpriset i butik och låta merbetalningen gå direkt till bonden. Detta är naturligtvis mycket vällovligt och visar på en äkta vilja att stödja den svenska mjölkproduktionen.

Men dessvärre leder dessa resonemang bort från grundproblemen. Vi har i Sverige ett allt för högt kostnadsläge jämfört med våra konkurrentländer, på grund av särskatter och fördyrande regelverk. Det är här som en verklig skillnad kan göras och det är ni politiker som sitter inne med lösningen.

Fyra viktiga åtgärder

Nedan listar vi fyra åtgärder som behöver vidtas omgående om vi inte skall komma till en "point of no return":

  1. Inför en ersättning om 1 500 kronor per mjölkko. Det skulle utgöra en rimlig kompensation för de merkostnader som "den svenska modellen" medför.
  2. Höj återbetalningen av dieselskatten till 3 kronor per liter lantbruksdiesel. Det nuvarande förslaget om återbetalning äts helt upp av den höjning av skatten som aviseras.
  3. Utnyttja EUs möjlighet till "stöd av mindre betydelse" för att stärka likviditeten hos mjölkföretagen. Det finns möjlighet utbetala stöd om max 15 000 euro per företag under en treårsperiod.
  4. Se till att tidigarelägga utbetalning av gårdsstöd och kompensationsersättningar. I Finland ska man, exempelvis, betala ut 75 procent av kompensationsstödet i oktober medan man i Sverige ska få samma ersättningar det andra kvartalet 2016. Det duger inte.

Vi vill nu uppmana er att använda all kraft och alla kontakter för att komma fram med konkreta åtgärder som kan skapa framtidstro hos de hårt pressade mjölkbönderna i Norr- och Västerbotten. Bönder som skapar hållbara och miljövänliga livsmedel, arbetstillfällen lokalt samt öppna landskap.

Nils-Olov Lindfors
Ordförande LRF Norrbotten

Arne Lindström
Ordförande LRF Västerbotten