Skulle Sverige isoleras är hälften av våra dagliga livsmedel borta efter 10-12 dagar – även om vårt transportsystem är intakt. Om transportsystemet kollapsar är det tomt i butikerna efter ett dygn. Sven Lindgren målade upp ett skrämmande scenario om en krissituation skulle uppstå. Norrland är särskilt sårbart då här finns en låg regional produktion, dvs få hektar åkermark, samt ett starkt beronde av transporter söderifrån och från utlandet.
 Han slår också fast vad som behöver göras för att få en livsmedelsstrategi med beredskap.

 

Sven Lindgren.

Nära mat

Det var i samband med konferensen Nära mat-prat, första anhalten, i Storforsen den 13-14 oktober, som Sven Lindgren bjudits in som föreläsare. Konferensen var den första träffen i arbetet som ska leda till en regional livsmedelsstrategi för Norrbotten, kallad Nära mat, där landstinget, länsstyrelsen och LRF har huvudansvaret.

Konferensen i Storforsen var välbesökt.
Foto: Viveka Österman

Jämför med Finland

På konferensen pratade Sven Lindgren om bl a den nationella livsmedelsstrategin, som ska presenteras och ut på remiss i mars 2016. Han befarar att det blir en massa prat och lite verkstad, där beredskapsaspekten glöms bort helt. Han pekar på att i Finland finns beredskapsmål.

–  Vårt grannland ligger långt före oss. Men så har de genomgått tre krig också. Det finns ingen politiker i Finland som vågar säga att vi inte behöver beredskap. I Sverige törs ingen politiker ställa sig upp och säga att vi behöver en beredskap.

 

Sven Lindgren konstaterar att det inte finns någon myndighet med ett samlat försörjningsansvar, och att Sverige inte längre har något civilförsvar.

– Första måndagen i månaden tutar det klockan 15.00, det vet alla. Men om det skulle tuta på en torsdag klockan 14.00 skulle alla fundera, varför tutar det nu?

Hälften av maten borta på kort tid

Sverige har inget beredskapslager längre. Allt är utsålt. Om landet isoleras är hälften av våra dagliga livsmedel borta efter 10-12 dagar, även om transportsystemet är intakt. Den största sårbarheten ligger i transporter. Om transportsystemet kollapsar är det tomt i butikerna efter ett dygn.

Inga bränslelager

Produktionsenheterna för att tillverka mat kräver bränsle, och det går åt mycket bränsle för transporter. Försvinner hälften av den fossila energin kan du inte erbjudas tillräckligt med mat, enligt Institutet för jordbruks- och miljöteknik.

– Försvarsmakten har inga bränslelager längre. Civilsamhällets bränslelager räcker i sextiotre dagar, medan Finlands bränslelager räcker i sju månader.

 "Lagra vin"

El är en annan akilleshäl. Om elnätet slås ut är du som bor i hyreshus känsligast.
– Ingen – utom du själv – är ansvarig för din hushållsberedskap, säger Sven Lindgren, och uppmanade därför alla att gå in på civil.se för att se vad som är bra att ha hemma.
– Frystorkat, konserver, pasta... Och vin förstås är bra att lagra – det håller länge.

Punktlista på insatser

Men vad är det då som behöver göras? Sven Lindgren sammanfattade bland annat dessa punkter:

• Det moderna samhällets sårbarhet måste tas på allvar. Där är elberoendet fundamentalt.

• En verklig livsmedelsstrategi måste utgå från ambitionen att nå uttalade mål och omfatta hela livsmedelskedjan och allt omkring som den är beroende av.

• Lagstiftningen måste förtydligas vad gäller vår försörjningsberedskap i händelse av kris, särskilt vad avser kommuner och landsting.

• Livsmedelsförsörjningen är inte bara en fråga om böndernas överlevnad, utan också en glömd försvarsfråga. Risken störst i storstäderna och Norrland.

• Det behövs en nationell risk- och sårbarhetsanalys som omfattar hela livsmedelskedjan – från produktion, import, industri, handel och distribution till lager av strategiska varor.

• Implementeringen av EU:s vattendirektiv får inte hämma lantbrukets konkurrenskraft.

• Konkurrenshämmande skatter på inhemsk produktion måste undvikas.

• Konkurrenskraftsutredningens förslag om regelförenkling, offentlig upphandling, konkurrensvillkor inom EU, rådgivning, kompetensutveckling, företagsutveckling, med mera bör genomföras omgående.

• Det behövs beredskapslager av strategiska varor – ett nationellt skafferi.

• Utvecklingen av inhemsk produktion av drivmedel gjord på förnybara råvaror är nödvändig, liksom teknikutveckling av maskiner och fordon som kan köras på biogas eller el.

• Civilförsvarsförbundet bör få i uppdrag att genomföra en nationell informationskampanj till enskilda hushåll för att ha en beredskapstid på minst 72 timmar.