Det gäller Svenbyfjärdens vattentäkt, Svensbyfjärden med tillrinningsområden, som idag förser mer än 90 procent av piteborna med dricksvatten - totalt cirka 36 500 personer. Denna täkt saknar idag ett vattenskyddsområde, men det finns nu ett förslag från kommunen om det. Orsaken till att man bildar vattenskyddsområden med olika restriktioner är att skydda dricksvattnet från föroreningar. Det kan påverka bl a hur jord- och skogsbruk ska bedrivas i området.

Kan bli förbjudet tanka arbetsfordon

Eftersom det är en ytvattentäkt är det ett omfattande geografiskt område som berörs, och en stor del av detta hamnar inom den så kallade primära skyddszonen, med tuffare restriktioner. Här finns många jordbruk, men även skogsbruket påverkas. Bland föreslagna restriktioner finns t ex att permanenta upplag av timmer, bark, flis, spån eller liknande ska kräva tillstånd.

Vidare att tankning av arbetsfordon och arbetsmaskiner, liksom uppställning av sådana är förbjudet om den inte sker på plats som är utrustad med sekundärt skydd. Det är också förbjudet att hålla betande djur inom vattenområde.

LRF har en arbetsgrupp

Nyligen höll LRF i Piteå ett medlemsmöte med god uppslutning, och därefter ett samrådsmöte med kommunföreträdare.
Bo Wiberg har gott hopp om att förutsättningarna att driva jord- och skogsbruk i vattenskyddsområdet ska bli bättre än vad det verkade vid den första anblicken.
– Nu har vi bildat en arbetsgrupp inom LRF som kommer att titta närmare på förslaget. Vi ska sedan lämna in våra synpunkter till kommunen, säger Bo Wiberg.
Arbetsgruppen bestående av Pär Isaksson, Josefin Lundberg och Bo Andersson kommer fram till dess ha löpande träffar med kommunrepresentanter.

Bönder samlade till samrådsmöte om
vattenskyddsområdet i Piteå. Foto: Dick Olovsson

Varierar mycket i restriktioner

Det är EUs vattendirektiv som styr kommuner och länsstyrelser att anlägga vattenskyddsområden. Variationen över hur hårda restriktioner som föreslås, är mycket stor, likaså områdenas storlek.
– Därför är det viktigt att delta på samrådsmötena för att se hur förslagen påverkar. Det är också viktigt att yttra sig och – om man anser att beslutet blir för långtgående – överklaga, säger Ida Nyberg, LRFs äganderättsexpert i norra Sverige.
Om konsekvenserna blir omfattande och verksamhet förbjuds går det att få ersättning för intrånget.

"Bra med tidig dialog"

Även flera andra av LRFs kommungrupper i Norrbotten och Västerbotten har engagerat sig i vattenfrågor, något som LRFs samordnande tjänsteman i de två regionerna, Maria Lindström, tycker är bra.
– Det är ett stort arbete där det är bra om man kan komma med tidigt i en dialog med kommunen, säger hon.
Om det är aktuellt med ett vattenskyddsområde där du bor kontakta LRFs kommungrupp där, eller Maria Lindström: tel 0920-23 77 34, e-post: maria.lindstrom@lrf.se